Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanli toprak sistemi hakkinda genel bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this article is to provide information about the Ottoman Land System. In this context according to Ottoman Land Law, land in Turkey is divided into five classes: Arazi Memluké, Arazi Mirié, Arazi Mevkufé, Arazi Metruké and Arazi Mevat. In other words, we tried to describe freehold lands, crown lands, mortmain lands, abandoned lands and dead lands in the ottoman territories. In the second half of the XVI. century, Ottoman land systems began to deteriorate and this situation brought political, military, social and economic problems. Before the land code of 1858 there
were various land regulations throughout the empire. The Ottoman Land Code of 1858, which put various land regulations throughout the empire into a standard code. Ottoman Empire wanted to implement a standard code with the land law of 1858 over all the own territories. Therefore this study will basically deal with the Ottoman land system before and after the promulgation of the Land Code of 1858. the Land Code could not be properly implemented in the empire. As is known, the land code of 1858, remained in force until the Republican period, did not bring desired success. In this respect, this study have evaluated the implementation process of the Ottoman Land Code and its social, economics and political influences throughout the Ottoman Empire.

Özet İngilizce :

Osmanlı toprak sistemini ele aldığımız bu çalıŞmamızda, Osmanlı topraklarının statüsü hakkında bilgi vermeye çalıŞtık. Bu doğrultuda miri arazi, mülk arazi, vakıf arazi, metruk arazi ve mevat arazi, bu arazilerin hukuki statüsü ve çeŞitleri ile tımar sistemi konularını ele aldık. Diğer yandan, kaynağını İslam hukuku, kendinden önceki Türk-İslam devletleri ve ele geçirilen bölgelerdeki mevcut uygulamalardan alarak siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri amaçlar doğrultusunda Şekillenen Osmanlı toprak sisteminde kiŞi, toplum ve devlet çıkarlarının ön planda tutulduğunu gözler önüne sermeye çalıŞtık. Osmanlı Devleti’nde toprak sistemi, içinde yaŞanılan dönemin gerektirdiği ekonomik, siyasi, sosyal ve askeri koŞullara bağlı olarak Şekillendiğinden, devletin yapısı, halkın sosyal, ekonomik ve hukuki durumu hakkında önemli bilgiler vermektedir. Osmanlı Devleti’nde, ülkenin her yerinde geçerli tek bir toprak sistemi uygulanmamıŞtır. Bu doğrultuda 1858 tarihli Arazi Kanunnâmesi’nden önce her eyalet için ayrı ayrı kanunnâme çıkartılırken, 1858 tarihli Arazi Kanunnâmesi ile toprak sistemi ayrıntılı ve toplu bir Şekilde düzenlenerek, yeni esaslara bağlanmıŞtır. Bu Şekilde bütün ülkede geçerli tek bir sistem ve toprak hukukunda birlik sağlanmaya çalıŞılmıŞtır. Ancak, Cumhuriyet dönemine kadar yürürlükte kalan Arazi Kanunnâmesi ile de uygulamada istenilen baŞarıya tam olarak ulaŞıldığı söylenemez. XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren toprak sisteminde bozulmaların baŞlaması siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirmiŞtir. Bu durum kiŞi ve toplum menfaatlerinin bozulmasına neden olmuŞtur. ÇalıŞmamızda bu geliŞmelerin üzerinde durulmuŞtur

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :