Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaçağ’da türklerde bilginin varliği

Yazar kurumları :
Giresun Üniversitesi1
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

The Middle Ages encompasses a period in which two diverse advancements occured. This is valid for two culture geographies where many issues have been handled. One of them is the West, in other words the Europe which was far from science and ruled via narrow minded church rules in an overwhelmingly Christian population, and the other is the Asia where Eastern people lived, reached the peak and developed because of the rise of Islam in the 7th century and with the effect of other beliefs. Among Turks who had a unique place in eastern societies, education and teaching reached the peak during the Islamic period in the Middle Ages. From the ancient times Turks who had peculiar institutes and methods to convey knowledge, have given numerously precious works in all the fields of science and knowledge. Their writing system began with petroglyphic writing matured via Orkhon inscriptions and reached a technical dimension by means of Uyghur writing. They have produced many scientific works using Arabic alphabet. They have presented humanity much information about many topics such as the creation, legal systems, handcrafts and military methods.

Özet İngilizce :

Ortaçağ; insanlığın iki farklı geliĢmiĢliğinin yaĢandığı bir zaman dilimini içermektedir. Bu tespiti doğal olarak hakkında çok konuların kaleme alındığı iki farklı kültür coğrafyası için kullanmaktayız. Biri batı ki, tam anlamıyla bilimden uzak ve bağnaz kilise kuralları ile yönetilen Hristiyan toplulukların ağırlıklı olduğu Avrupa, diğeri farklı inançların etkisi ile sıçrama gerçekleĢtiren ve VII. yüzyılda ortaya çıkan Ġslâm ile zirve yapan doğu toplumlarının yaĢadığı Asya. Doğu toplumları içerisinde istisna bir konuma sahip olan Türklerde ortaçağ’da eğitim öğretim ise Ġslam çağında zirve yapmıĢtır. Eskiçağlarından beri getirdikleri kurum gibi olmayan ama bilgi aktarma metotları kendilerine has olan Türkler, ilmin bütün sahalarında mükemmel eserler vermiĢlerdir. Petroglif yazı ile baĢlayan yazı sistemleri Orhun yazısı ile olgunlaĢmıĢ ve Uygur yazısı ile teknik boyuta ulaĢmıĢtır. Arap yazısı ile birçok bilimsel eserler vermiĢlerdir. YaratılıĢın nasıl gerçekleĢtiğinden, hukuk sistemlerine, el sanatlarından, askeri usullere kadar birçok alanda insanlığa örnek olacak bilgiler sunmuĢlardır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :