Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen görüşlerine göre konuşma eğitiminde karşilaşilan sorunlar

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
289
DOI :
Özet Türkçe :

Individuals are creatures living together in the community. They need communication to keep up  healthy  this  togetherness.  The  most  important  way  of  having  communication  is  language.  Basic language skills which create language art (speaking, listening, reading and writing) are factors elements which  complete  each  other.  In  this  elements,  speaking  skill  is  the  most  important  element  which separates  human  from  other  creatures.  Also  it  is  the  most  common,  natural  and  easy  way  of communication. Speaking  skill  an  ability  comes  from  birth.  Like  the  other  skills  speaking  skills  can  be developed with working. The work on speaking skill is not enough in our country.In this research the problems in speaking skill education of primary school students are aimed to evaluated according to views of Turkish language teachers. The research information is supplied by interview method with Turkish language teachers. In the interview, ten open ended questions were asked to a twenty six Turkish language teachers. The information   got by interview is evaluated in detail with analysis of descriptive, content and frequency. According to the information, it is understood that there are some problems like using local language, shying from friends, getting excited, lacking of vocabulary and no be benefied from accent or body language and students have difficulty in solving problems as shying  from  friends,  getting  excited  and  using  language.  In  addition,  it  is  understood  that  students’ school  life  is  effected  negatively  by  these  problems.  Some  suggestions  were  made  regarding  how speaking skill problems can be solved in the light of the findings obtained from study.

Özet İngilizce :

Bireyler toplum içinde birlikte  yaşayan varlıklardır. Bu  birlikteliği sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için de iletişime ihtiyaç duyarlar. İletişim kurmanın yollarından en önemlisi ise dildir. Dil sanatını  oluşturan  temel  dil  becerileri  (konuşma,  dinleme,  okuma  ve  yazma)  birbirl erini  tamamlayan unsurlardır.  Bu  unsurlardan  konuşma  becerisi  insanı  insan  yapan,  onu  diğer  varlıklardan  ayıran  en önemli unsudur. Ayrıca anlaşmanın da en yaygın, en doğal ve en kolay yoludur. Konuşma  becerisi  doğuştan  gelen  bir  yetenektir.  Diğer tüm  becerilerde  olduğu  gibi  konuşma becerisi  de  çalışmalarla  geliştirilebilir.  Konuşma  becerisi  üzerine  yapılan  çalışmalar  ülkemizde  hâlâ yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Bu çalışmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde görülen konuşma problemlerinin Türkçe derslerine  giren  öğretmenlerin  görüşlerine  göre  değerlendirilmesi  amaçlanmıştır.  Araştırma  verileri Türkçe öğretmenleriyle yapılan görüĢmelerle elde edilmiştir. Görüşmede yirmi altı Türkçe öğretmenine on açık uçlu soru sorulmuştur. Bu görüşmelerde elde edilen veriler betimsel, içerik ve frekans analiziyle ayrıntılı  bir  şekilde  değerlendirilmiştir.  Elde  edilen  bulgulara  göre  Türkçe  öğretmenlerinin  konuşma becerisi  etkinliklerinde;  yöresel  ağız  kullanma,  arkadaşlarından  utanma,  heyecan,  kelime  dağarcığı eksikliği,  vurgu  ve  beden  dilinden  yeterince  yararlanılamaması  sorunlarıyla  karşılaştıkları  ve  bu sorunlardan arkadaşlarından utanma, heyecan ve yöresel ağız kullanımı sorununu çözmede zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu sorunların öğrencilerin okul hayatını olumsuz yönde etkilediği de tespit edilmiştir.  Elde  edilen  bulgulardan  hareketle  konuşma  becerisi  sorunlarının  nasıl  çözüme ulaştırılabileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :