Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü2, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to analyze prospective teachers‟ adopted philosophies of education through certain variables. For this purpose, the study was based on the survey model. The population of the study consisted of a total of 310 prospective teachers who studied Primary School Teaching at Marmara University during the spring term of the educational year 2011-2012. The data were collected via the „Philosophy Preference Assessment Scale‟, which had been designed by the authors themselves. They were analyzed through SPSS 17.0. The findings suggest that the participants were more likely to adopt conventional philosophies of education, which are based on perennialism and essentialism, than contemporary philosophies of education, which rest on progressivism and reconstructionism. The

Özet İngilizce :

Bu araĢtırmada öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaca uygun olarak araĢtırmada tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın katılımcılarını, 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi‟nde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü‟nde öğrenim gören 310 öğretmen adayı oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen “Felsefi Tercih Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın verileri SPSS 17.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının daimici ve esasici eğitim felsefelerini yansıtan geleneksel eğitim felsefelerini, ilerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefelerini yansıtan çağdaĢ eğitim felsefelerine göre daha çok benimsediklerini göstermiĢtir. AraĢtırmada, cinsiyetin öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri üzerinde etkili bir değiĢken olmadığı saptanmıĢtır. Sınıf ve anabilim dalı değiĢkenlerinin ise öğretmen adaylarının geleneksel ve çağdaĢ eğitim felsefelerini benimseme düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen bulgular ilgili literatür ıĢığında tartıĢılmıĢtır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :