Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mezopotamya ve suriye’nin fethi’nin abbasilerdeki tercüme devrine katkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi1
Görüntülenme :
323
DOI :
Özet Türkçe :

To reach the borders of the state of Islam to Syria and Mesopotamia, Müslims had encountered with the Hellenistic, Persian and Indian cultures. As a result of this, mutual interactions occured. Müslims were interested with curiosity and interest in these different cultures. Before this encounter, there were important culture centers here.
The most important centers of Hellenistic culture of Alexandria, Urfa, Nusaybin, Antioch, Harran, was Gundi-ġapur. The beneficiaries of this cultural achievements was the Abbasids. Through the translation were reached to the ancient word wealthes. Andalusia obtained this cultural heritage from Baghdad. Europe introduced with this ancient culture heritage through the Müslims.

Özet İngilizce :

Ġslam devleti‟nin sınırlarının Mezopotamya ve Suriye‟ye ulaşması ile Müslümanlar Helenistik, Ġran ve Hint kültürleri ile karĢılaĢtılar. Bunun sonucunda karĢılıklı etkileĢimler meydana geldi. Müslümanlar bu farklı kültürlere merak ve ilgi duydular. Bu karşılaĢmadan evvel burada önemli kültür merkezleri vardı. Helenistik kültürün en önemli merkezleri iİskenderiye, Urfa, Nusaybin Antakya, Harran, Gundi-ġapur idi. Bu kültür birikiminden en fazla yararlananlar Abbasiler oldu. Tercüme yoluyla eski dünyanın zenginliklerine ulaĢıldı. Endülüs bu kültürel mirası Bağdat‟tan aldı. Avrupa bu antik kültür mirasıyla Müslümanlar vasıtasıyla tanıştı.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :