Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Menderes magnesia’si ve artemis neokoros onuru

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Following the annexation of the Kingdom of Pergamon to Rome,  a new power emerged to dominate  Anatolia.  Rome,  initially  pursued  a  policy  of  liberating Greek  cities  in  accordance  toold Hellenistic  tradition.  Later  giving up  this  policy however, she  administered  the  “Provincia  Asia”,  i.e. Province of Asia meaningly Anatolia, in a regime that was dominated by Roman administrative system and culture.In  Anatolia  Kingdom  of  Pontus  challenged  Roma  generals  most.  But including  Pontus, Kappadokia, Armenia and Greek or native all temple states of southern, western and northern  Anatolia submitted  to  Rome.  Chaotic  situation  in Anatolia  which  was  resulted  from  Galatian  king  Amyntas‟ death in 25 B.C. was settled by Roman initiative and Kingdom of Galatia became of Anatolia started in full capacity.Struggles  between  famous  Roman  generals  and  their  armies  ended  only  in  Augustus‟time. Being sanctioned by the Senate, Augustus not only established a new dynasty but he was also sanctified and deified because of the peace that he consolidated throughout the empire. This imperial cult which was institued during the reign of Augustus was introduced to Anatolia as a result of Roman domination. Thus  in  antiquity  especially  for  provincial  cities  title  of  “neokoros”  in  other  words  privilege  of possessing imperial cult became an important figure for cities. In this matter the city of Magnesia on the Meander forms a special example. City, by using coins, announced that she was helding the honour of Artemis Neokoros, i.e. temple wander of Artemis Leucophryene. 

Özet İngilizce :

Pergamon Krallığı‟nın bir anlamda Roma‟ya armağan edilmesiyle Anadolu‟ya egemen olacak yeni güç ortaya çıkmıştır. Roma, önce Yunan kentlerini, eski Hellenizm geleneği içinde özgür kılmaya çalışacak,  ancak  daha  sonra  bundan  vazgeçerek  “Asia  Eyaleti”ni  (Provincia  Asia  =  Anadolu)  Roma idare sisteminin ve kültürünün egemen olacağı bir düzen içinde yöneterek, Ģekillendirecektir. Roma komutanlarını Anadolu‟da en çok uğraştıran Pontos Krallığı olmuştur. Ancak Pontos dâhil  Kappadokia,  Armenia,  güney,  batı  ve  kuzey  Anadolu‟nun  Yunan  ve  yerel  tapınak  devletleri sonunda Roma‟ya boyun eğecektir. Ġ.Ö. 25‟de Galatia Kralı Amyntas‟ın ölümünden sonra ortaya çıkan kargaşa  ortamı,  Roma‟nın giriĢimiyle  yok  edilecek,  Galatia  Krallığı  Anadolu‟da  senato  eyaleti  olarak kurulmayan  ilk  eyalet  olarak  Roma  İmparatorluğu‟na  katılacak  ve  artık  tam  anlamıyla  Anadolu‟nun Romalılaşma (!) süreci başlayacaktır.Roma‟nın ünlü komutanları ve onların orduları arasındaki çekişmeler ve çekemezlikler ancak Augustus döneminde son bulur. Senato‟nun izniyle Augustus yalnız yeni bir hanedan kurmakla kalmaz, aynı zamanda gerçekleştirdiği barış ortamından dolayı kutsanarak tanrılaştırılır. Ve Augustus zamanında oluşturulan  bu  kült,  Roma  egemenliği  ile  birlikte  Anadolu Ģehirlerine  de  girmiştir.   Dolayısıyla  antik dönemde özellikle eyalet kentlerinde “Neokoros” baĢka bir ifadeyle şehirlerin bünyelerinde bulundurma ayrıcalığına  sahip  olunan  imparator  kültü  önemli  bir  unsur  olmuştur.  Bu  konuda  Magnesia  ad Maeandrum  kenti  özel  bir  örnek  oluşturmaktadır.  Kent,  sikkeleri  kullanarak  Artemis  Neokoros (=Artemis Leukophryene‟nin tapınak bekçisi) onuruna sahip olduğunu dünyaya duyurmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :