Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel saçaklanma alanlarinda arsa/arazi değerini belirlemeye yönelik yöntem önerisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Concept of urban sprawl is described as areas spreading from rural areas to the cities and having low population density, occurring transportation problems, having low social capital. Scientific studies done relating  to  social,  physical,  economic and  legal  dimensions  of  Urban  Sprawl  areas  which  has  its  own characteristics  isn’t  evaluated  approach  with  both  approaches  for  rural  areas  and  approaches  urban  areas. Because  of  Urban Sprawl areas which has its own characteristics, method  of scientific  studies  concerning about  urban  sprawl areas  which  will  vary  in  each region  must  suitable  according  to  characteristics of  the region. Moving from this perspective, the purposes of this study determine a method for determining urban land/rural land value in urban sprawl  area. Thus, we have been trying to resolve the issue experiencing in determining the value of urban sprawl areas. Determining of value in urban sprawl areas is including paradox issue made according to method of rural land value or method of urban land value in urban sprawl area in literature. In other words, two methods are used to determine land value in urban sprawl areas. Firstly, the method  which  is determining  the  value  of  agricultural  land  is  used.  Secondly,  the  methods which  is determining according to the type of urban use on urban sprawl areas are used. In the first method, land valuein urban sprawl areas will be too below of the actual values. In the second method, land value in urban sprawl areas will be relatively high of the actual values. Thus, methods for determining of land value in urban sprawl areas which has its own characteristics is needed. This study; we aimed to develop a method proposal for determining  urban  land/rural  land  value  in  urban  sprawl  area.  Although  there are  variable  which  can’t  be included in traditional methods such as income method and market method, new methods such as Analytical Hierarchy Processes (AHP) and Grey Relation Analysis (GRA) can be used this variable. As a result, we aimed to develop a method proposal with Analytical Hierarchy Processes (AHP) and Grey Relation Analysis (GRA) for determining the land value in urban sprawl areas in this study. 

Özet İngilizce :

Kentsel saçaklanma kavramı, kentlerin kırsal alanlara doğru yayıldığı, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu, ulaşım problemlerinin yaşandığı ve sosyal sermayenin düşük olduğu alanlar olarak tanımlanmaktadır. Kendine  özgü  niteliklere  sahip  bu  alanlara  ilişkin,  sosyal,  fiziksel,  ekonomik  ve  yasal  boyutlarına  yönelik yapılacak  bilimsel  çalışmalar,  ne  kentsel  alanlara  yönelik  yaklaşımlar  ile  ne de  kırsal  alanlara  yönelik yaklaşımlarla değerlendirilemez. Kendine özgü niteliklere sahip ve her bölgede  farklılıklar gösterecek  olan “Kentsel  Saçaklanma” alanlarına  yaklaşımların,  kendine  özgü  yöntemlerle  gerçekleştirilmesi  gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu sorunsaldan hareketle çalışmada; kentsel saçaklanma alanlarında arsa/arazi değerini belirlemeye yönelik bir yöntem önerisi geliştirmek amaçlanmıştır. Dolayısıyla, kentsel saçaklanma alanlarının değerini  belirlemede  yaşanan  yöntem  karmaşası  giderilmeye  çalışılmıştır.  Kentsel  saçaklanma  alanlarında, tarım  arazileri  değerleme  yöntemine  göre  ya  da  kentsel  arsa  değeri  belirleme  yöntemine  göre  değerleme yapılması hususunda çelişkiler bulunmaktadır. Bir başka deyişle, kentsel saçaklanma alanlarında arsa/arazi değerini belirlemede iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, tarım arazilerinin değerini belirlemede kullanılan  yöntemlerin  kullanılmasıdır.  Diğeri ise, bu  tür  alanlarda  arsa/arazi  üzerinde  bulunan  kentsel kullanım  türüne  göre belirlenecek  yöntemlerin  kullanılmasıdır.  Birinci  yöntemin  kullanılması durumunda, arsa/arazi  değeri  gerçek  değerinin  çok  altında  çıkacaktır;  ikinci yöntemin  kullanılmasında  ise,  gerçek değerinin  üstünde  bir  değer  ortaya çıkacaktır.  Bu  nedenle,  kentsel  saçaklanma  alanları  gibi  kendine  özgü alanların değerini belirlemeye yönelik yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada; kentsel saçaklanma alanlarında arsa/arazi değerini belirlemeye yönelik bir yöntem önerisi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gelir yöntemi, pazar yöntemi gibi geleneksel yöntemlerde değerlemeye dâhil  edilemeyen  değiĢkenlerin,   Analitik HiyerarĢi  Süreç  (AHP),  Gri  ilişkisel  Analiz  (GRA)  gibi  yeni yöntemler  ile uygulanması  mümkündür.  Sonuçta  çalışmada,  AHP  ve  GRA  yöntemlerinin kullanılması yoluyla,  kentsel  saçaklanma  alanlarında arsa/arazi  değerini belirlemeye  yönelik  bir  yöntemin  geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :