Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islâm tarihi kitaplarinda kürtler hakkindaki rivayetler

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Our knowledge on the Kurdish people is limited and inadequate as the required academic researches have not been carried out. In this research, the accounts and information on the Kurdish people in the Books on Islamic History have been collected. It has been observed that the Kurds are regarded as the Islamic nations such as the Arabians, Persians and the Turkish ones. The Kurds located around Cibal, Armenia and Azerbaijan. The name of Kurdistan wasn’t used. The Kurds lived under the rule of Sassanid Empire before Islam. With the Era of Caliph Omer, the Kurdish people started to meet with the Muslims and waged war against the Muslims in company with the Persians. But the Kurds were defeated by the Islamic armies like the Persians. The Kurds entered into the domination of the Islam during the Era of the Four Caliph and a great majority of them converted to Islam. After converting to Islam, they became a part of the Islamic community and located in the
Islamic culture and civilization. They didn’t contribute a lot for the cultural activities as they lived as nomadic and chose the mountainous regions to live. A great majority of them Muslim and belong to the Ahl al-Sunnah community. Only a small fraction entered into the Shiah and Kharijites sects. As the Kurdish tribes regarded as military and political power, they either became police force of the state or they sometimes revolted against the state. When the Abbasi Dynasty started to lose power, the Kurdish tribes established principalities and dynasties. They entered into the domination of the Seljukian Empire beginning from the period of the Seljukian Sultan Tugrul Bey.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Kürtlerin tarihi ve kültürü hakkındaki bilgilerimiz kısıtlı ve yetersizdir çünkü Kürtler hakkında yeterince bilimsel çalıŞma yapılmamıŞtır. Bu araŞtırmada Ġslam tarihi kitaplarında Kürtler hakkındaki bilgi ve rivayetler derlenmiŞtir. AraŞtırma sonunda görülmüŞtür ki, Kürtler, Arap, Fars ve Türkler gibi Ġslam milletlerinden biridir. Kürtler 7. yüzyıldan itibaren Cibal, Ermeniyye ve Azerbeycan çevresinde yaŞamıŞtır. O dönemlerde Kürdistan ismi kullanılmamıŞtır. Kürtler, Ġslâmiyetten önce daha çok Sâsâni Ġmparatorluğunun egemenliği altında yaŞamıŞtır. Hz. Ömer döneminden itibaren Kürtler Müslümanlarla karŞılaŞmıŞ ve Farslarla birlikte Müslümanlara karŞı savaŞmıŞtır. Ancak Farslar gibi onlar da Ġslam orduları karŞısında yenilmiŞtir. Dört Halife devrinde Kürtler Ġslam hâkimiyetine girmiŞ ve büyük çoğunluğu bu dönemde Müslüman olmuŞtur. Kürtler Müslüman olunca Ġslam ümmetinin bir parçası haline gelmiŞ, Ġslam kültür ve medeniyeti içinde yer almıŞtır. Ancak Kürtler aŞiretler Şeklinde ülkenin dağlık kesimlerinde ve çoğu zaman göçebe olarak yaŞadıkları için medeniyete katkıları az olmuŞtur. Kürtlerin büyük çoğunluğu Müslümandır ve Ehl-i Sünnet mezhebine mensuptur. Az bir kısmı ise Harici ve ġii olmuŞtur. Kürt
aŞiretler askeri ve siyasi bir güç olduğu için Emeviler ve Abbasiler döneminde ya devletin kolluk kuvveti olmuŞ ya da devlete karŞı zaman zaman isyanlar çıkarmıŞtır. Abbasi devleti zayıflayınca Kürtler küçük beylikler ve hanedanlar kurmuŞtur. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey devrinden itibaren Kürtler Selçuklu hâkimiyeti altına girmiŞtir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :