Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Investigation of preservice teachers’ biodiversity literacy

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study was to investigation of department of biology, physics and chemistry preservice teachers‟ biodiversity literacy (BL)  according to several variables.  Sampling of research is preservice teachers from, fourth and fifth graduate students (N=228), faculty of Education Department of Biology, Physics and Chemistry at Ataturk University in Erzurum, in Turkey.  This  study   is made  with the  survey research  model. The data collected  with 3-point likert-type scale. BLS consisted of 25 items, 11  were  regarding  Threats  to  biodiversity  (α:.72),  8  were  about  Biodiversity  concepts(α:.76)  and  6 regarding  Importance of biodiversity(α:.81). The BLS has three choices: “I agree”, “I do not agree” and “I am not sure”. Research  findings  showed  that  a  statistically  significant  difference  only  in  subscale  of Importance of biodiversity  was founded in favor of the females. But, the mean scores of females were founded higher than mean scores of males  in all of the subscales. Pressed sources were used mostly by pre-service  teachers.  Electronic  sources  were  not  frequently  used  by  pre-service  teachers  and  a statistically significant difference was found in favor of pressed sources.The mean scores of taking EEC were found higher then not taking. Furthermore, biology preservice teachers had higher scores than  Physics and Chemistry in subscales of Treats to biodiversity and Importance of biodiversity; but  in subscale of  Biodiversity concepts;  Chemistry has  higher score than Physics and Biology. 

Özet İngilizce :

Bu  çalışma  eğitim  fakültesi  biyoloji,  fizik  ve  kimya  öğretmenliği  bölümüne  devam  eden öğretmen adaylarının biyoçeşitlik okuryazarlıklarını cinsiyet, çevre eğitimi konusundaki bilgi kaynağı, çevre eğitimi dersi alma ve bölümlerine göre incelemek amacıyla  yapılmıştır. Çalışmaya dördüncü ve beşinci  sınıfa  devam  eden  öğrenciler  (N=  228)  dâhil  edilmiştir.  Tarama  modeliyle  yapılan  çalışmada üçlü likert tipi ölçek kullanılmıştır. 25 maddeden oluşan ölçek üç faktöre sahiptir. Ölçeğin 11 maddesi biyoçeşitliği  tehdit  unsurlarını  (α:.72),  8  maddesi  biyoçeşitlik  kavramı  (α:.76)  ve  6  maddesi biyoçeşitliğin önemini (α: .81) belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. „Katılıyorum‟, „katılmıyorum‟ ve  „karasızım‟  seçeneklerinden  oluşmaktadır.  Çalışma  neticesinde,  cinsiyete  göre  biyoçeşitliği  tehdit unsurları alt boyutunda istatistiksel yönde anlamlı farkın bayanların lehinde çıktığı ve bununla birlikte ölçeğin  bütün  alt  boyutlarda  bayanların  ortalama  puanlarının  erkeklerden  daha  yüksek  olduğu  tespit edilmiştir. Bilgi kaynağı olarak anlamlı farkın basılı kaynaklar lehinde olduğu ve elektronik kaynakların bilgi kaynağı olarak tercih edilmediği tespit edilmiştir. Ġstatistiksel olarak anlamlı farkın basılı kaynaklar lehinde çıktığı görülmüştür. Çevre eğitimi konusunda ders alıp almama durumlarına göre anlamlı farkın çevre eğitimi dersi alanlar  lehinde  bir  sonuç  elde  edildiği  görülmüştür.  Bölümlere  göre  yapılan  analizler  neticesinde biyoçeşitliği  tehdit  unsurları  ve  biyoçeşitliğin  önemini  konusundaki  alt  boyutlarda  biyoloji öğrencilerinin  lehinde  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  fakın  tespit  edildiği;  ancak  biyoçeşitlik  kavramı konusundaki alt boyutunda kimya öğrencilerinin lehinde anlamlı bir farkın tespit edildiği görülmüştür.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :