Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağliliklarinin yönetici kaynakli sorunlara göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

This  research  is  aimed  to  investigate  primary  school  teachers’  organizational  commitment related  with  problems  originated  from  managers.  In  the  research,  survey  method  is  used,  random sampling of 360 teachers was taken  among the teachers working in the central districts of Diyarbakır Province. The data of the research were collected with Manager Originated Problems Scale (YKSÖ) and Organizational Commitment Scale (ÖBÖ). During reliability analysis, internal consistency coefficient of YKSÖ (Cronbach Alpha) is calculated as .95 and internal consistency coefficient of ÖBÖ (Cronbach Alpha) is calculated as .70. During analyze of the data, both percentage values and Kruskal -Wallis Test are used.  To determine the source of difference when the difference is meaningful between the groups, Mann Whitney U-  test is used to make dual comparisons. The analysis of the data is done using SPSS 16 software. In this research it’s found that teachers’ emotional and normative commitment decr eases when the manager oriented problem level increases. The meaning of difference between emotional and normative  commitment  levels  is   because  of  the  difference  between  the  groups  based  on  manager oriented problems.As a result of the research, it is determined that the amount of manager originated problems are affecting first level primary school teachers’ organizational commitment.

Özet İngilizce :

Yapılan  bu  araştırmada  “İlköğretim  birinci  kademe  öğretmenlerinin  örgütsel  bağlılıklarının yönetici kaynaklı sorun düzeylerine göre incelenmesi” amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde olup, Diyarbakır ili merkez ilçelerinde görev yapan öğretmenden tesadüfi örnekleme metodu ile seçilen 360 öğretmenin  katılımıyla  gerçekleşirilmiştir.  Araştırmada  veriler  Örgütsel  Bağlılık  Ölçeği  (ÖBÖ)  ve araştırmacılar  tarafından  geliştirilen  Yönetici  Kaynaklı  Sorunlar  Ölçeği  (YKSÖ)  ile  toplanmıştır. YKSÖ’de sorun düzeyleri katılımcıların ölçekten aldıkları puanlara göre  “düşük, orta ve yüksek” olarak sınıflandırılmıştır. Ölçeklerle ilgili yapılan güvenirlik analizinde, YKSÖ (Cronbach Alpha) iç tutarlılık katsayısı  .95;  ÖBÖ  (Cronbach  Alpha)  iç  tutarlılık  katsayısı  .70  olarak  hesaplanmıştır.  Araştırma verilerinin  analizinde  frekans,  yüzde  değerlerinin  yanı  sıra  Kruskal  Wallis  Testi  de  kullanılmıştır. Gruplar  arasında  farkın  anlamlı  olduğu  durumlarda  farkın  kaynağını  belirlemek  için  yine  parametrik olmayan  testlerden  “Mann  Whitney  U-Testi”  kullanılarak  ikili  karşılaştırmalar  yapılmıştır.  Verilerin analizinde  SPSS  16  paket  programı  kullanılmıştır.  Araştırmada,  öğretmenlerin  duygusal  ve  normatif bağlılıklarının yönetici kaynaklı sorunların düzeyinin artmasıyla azaldığı; devam boyutunda ise yönetici kaynaklı sorun düzeyinin artmasıyla devam bağılılıklarının da arttığı görülmüştür. Duygusal ve normatif bağlılık  boyutlarındaki  farkın  anlamlılığı,  yönetici  kaynaklı  sorunlara  göre  bütün  gruplar  arasındaki farklardan  kaynaklandığı  saptanmıştır.  Bu  sonuçlar  doğrultusunda,  okul  yönetici lerinin  öğretmenlerin okula  olan  bağlılığını  (örgütsel  bağlılık)  artıracak  yönetim  tarzını  ve  davranışlarını  benimsemesi  ve öğretmenlerin  okula  olan  bağlılıklarını  azaltıcı  tavır  ve  davranışlardan  kaçınmaları  gerektiği söylenebilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :