Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmen adaylarinin matematiksel problem çözme inançlarinin bazi değişkenler açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

In this research we tried to identify and determine problem solving beliefs of Primary
school mathematics teacher candidates and whether these beliefs vary according to their gender or grade. This research was conducted on 152 Mathematics Education students in the Department of Primary Education using survey method. Sample group consists of 89 female (%58,6) and 63 male (%41,4) students. Research data was collected with ‘Mathematical Problem Solving Beliefs Scale’ and ‘Personal Information Form’. In data analysis, results for the subtitles of ‘Mathematical Problem Solving Beliefs Scale’ were analyzed in descriptive manner on item basis. While we used t-test to see the impact of gender differences we applied
ANOVA to check the impact of grade differences. At the end of the statistical analyze in regard to whether the problem solving belief of teachers candidates vary according to gender and the college grade they are studying in or not, a significant difference wasn’t observed. Although showing some signs of traditional views Problem solving beliefs of teacher candidates mostly tend to be positive. It was come through that primary school teacher candidates have positive views for implying the importance of understanding problem solving, using different algorithms during problem solution process, and making use of technology. Besides having positive beliefs to mathematical problem solving, some teacher candidates believe in the opinion that the efficacy of keeping necessary solutions in mind in
problem solving process, following a specified solution method for solving mathematical problems, the necessity of a teacher’s fully explaining how problem solving can be done to the students before the exams. In this regard, it was suggested the necessity of conducting studies by using different samples. None the less, it is thought that the qualitative researches which profoundly analyze the problem solving beliefs of teacher candidates, will present more information about this subject.

Özet İngilizce :

Araştırmada öğretmen adaylarının matematiksel problem çözme inançlarının, tespiti
ile birlikte cinsiyete ve öğrenim görmekte oldukları sınıflara göre farklılık gösterip
göstermediği belirlenmek istenmiştir. İlköğretim bölümü matematik öğretmenliği
programında eğitim gören 152 öğrenciyle gerçekleştirilen bu araştırma tarama modelindedir. Örnekleme alınan öğrencileri, 89 (%58,6) kız, 63 (%41,4) erkek öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri ‘Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik İnanışlar Ölçeği’ ve ‚Kişisel Bilgi Formu‛ ile toplanmıştır. Verilerin analizinde matematiksel problem çözmeye yönelik inanışlar ölçeğine ilişkin alt başlıklar için sonuçlar madde bazında betimsel olarak analiz edilmiştir. Cinsiyete göre farklılığın olup olmadığını test etmek amacıyla t-testi, sınıflara göre farklılığı tespit etmek için ANOVA yapılmıştır. Öğretmen adaylarının matematiksel problem çözme inançlarının cinsiyete ve öğrenim görmekte oldukları sınıflara göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin yapılan istatistiksel analiz sonucunda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının problem çözmeye yönelik inançlarının bazı gelenekçi görüşler taşımakla birlikte, genelde pozitif yönde olduğu tespit edilmiştir. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının; problem çözümünün anlaşılmasının önemini vurguladığı, problem çözerken farklı çözüm yolları kullanmaya ve teknolojiden faydalanmaya yönelik
olarak pozitif görüşte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Matematiksel problem çözmeye yönelik pozitif inançlara sahip olmanın yanı sıra bir kısım öğretmen adayı, gerekli çözüm yollarını akılda tutmanın problem çözmede faydasının olduğuna, matematik problemlerini çözmede belirli bir çözüm yolu olmasına, bir öğretmenin sınavdan önce problem çözümlerinin nasıl yapılması gerektiğini öğrencilere tam olarak göstermesi gerektiği fikrine inanmaktadır. Bu bağlamda, farklı örneklemlerle gerçekleştirilecek araştırmaların yapılması gerektiği önerilmiştir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının matematiksel problem çözme inançlarını derinlemesine inceleyen nitel araştırmaların da bu konuda daha fazla bilgi ortaya koyacağı düşünülmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :