Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evġnġn diġinda kayserili kadinlar (1923-1970) (fotoğraflarda kayserili kadinlarin imaji )

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Changes in the status of women are formed by the revolutions and the laws adopted. Primarily changes in legal, political and economic fields causes some changes in the occurrence of women in a short time. In this study, the change of the clothes worn by women outside their homes will be examined for the pre-Republic times and the period after the proclamation until the 1970s. The effects of Atatürk‟s reforms on these changes will be examined with visual data. The information obtained from these data, will show in practice how the image of women has been put forward. Clothes of women of Kayseri will be presented according to information given by travelers visiting Kayseri, which has a great potential of art, literature and culture. Modernization processes of women living in urban and rural settlement units in Kayseri, which started with the proclamation of the Republic, will be examined. It will be presented
that there were women with hats, modern clothes and accessories in the early years of the Republic as well as veiled women. It will be discussed with visual data that the change of women‟s clothes in rural regions has not been affected as much as in urban regions. The acceleration of modernization with the participation of women in business will be discussed, supported by visual data. It will be visualized how the modern appearance of women of Kayseri has reached its full extents 1923 up to 1950‟s.The appearance of women in the streets of Kayseri, in the official ceremonies and for traditional customs and traditions (weddings, circumcise ceramonies, rituals, etc.) will be discussed. Starting with the proclamation of the republic, the effects of the modern women appearance flow, on Kayseri will be
examined.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 

Kadınların statülerindeki değiŞmeler yapılan inkılâplar, kabul edilen kanunlara göre Şekil bulmaktadır. Öncelikle hukuki, siyasi ve ekonomik alanlarda meydana gelen değiŞimler kısa zamanda kadının dıŞ görünümünde de bir takım değiŞimlere sebep olmaktadır. ÇalıŞmamızda Kayseri‟de Cumhuriyet öncesi ile Cumhuriyetin ilanından sonra 1970‟li yıllara kadar geçen süreç içerisinde kadınların evlerinin dıŞında giydikleri kıyafetlerinde meydana gelen değiŞim incelenecektir. Atatürk Ġnkılâplarının bu değiŞimler üzerindeki etkileri görsel verilerle irdelenecek, bu verilerden elde edilen
bilgiler uygulamada kadın imajının nasıl ortaya konulduğunu gösterecektir. Tarih boyunca büyük bir sanat, edebiyat ve kültür potansiyeline sahip olan Kayseri‟ye gelen seyyahların gözünde, Kayserili kadınların kıyafetleriyle ilgili verdikleri bilgiler ortaya konulacaktır. Kayseri Şehir ve kırsal iskân birimlerinde yaŞayan kadınların Cumhuriyet‟in ilanıyla birlikte baŞlayan modernleŞme süreçleri
incelenecektir. Cumhuriyetin ilk yıllarında çarŞaflı kadınların yanı sıra, Şapkalı, modern kıyafetler içinde, aksesuar kullanan kadınlarında olduğu ortaya konulmaya çalıŞılacaktır. Köy kadınlarının giyim tarzında çok değiŞiklik olmadığı, asıl değiŞimi Şehirli kadının yaŞadığı görsel veriler eŞliğinde irdelenecektir. ġehirde yaŞayan kadınların iŞ hayatına katılımıyla birlikte modenleŞme sürecinin hızlandığı, görsel verilerle desteklenerek anlatılacaktır. 1923‟den itibaren ortaya konulan modern kadın imajının, Kayseri‟de 1950‟li yıllardan sonra tam manasıyla görülmeye baŞladığı görsellerle ifade edilecektir. Kayseri sokaklarında, resmi törenlerde, geleneksel örf ve adetlerde (düğün, sünnet düğünü vb ritüellerin) değiŞen kadın imajı irdelenecektir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte baŞlayan modern kadın imajının Kayseri'deki yansımaları incelenecektir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :