Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erken çocukluk dönemi müzik eğitimi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Learning and development in children are in association with each other and they have an equal importance as in personal, social and emotional development, developing a means of communication, acquiring the ability to create new ideas, physical development, being able to establish arithmetical a cause and effect relation when encountered with problems and acquiring the knowledge for understanding and perceiving the world. All these competences appear in time when they are transformed into knowledge, skill and experience as a result growing, developing and learning. It should be known that it is necessary to examine the studies conducted concerning children and to follow them regularly in order to decide the approaches to be adapted and methods to be used for children’s education in the early childhood period. In some research studies conducted by researchers or persons who are interested, researchers examine even genotypes of parents with this purpose. It is known that carrying out some activities prepared with various techniques and methods contributes to raising children as more intelligent individuals who apprehend more quickly. Babies can distinguish voices. Using music in children’s education in the early childhood period provides learning and brings advantages to children later in their lives. Spaces which are enriched with music and taking musical education in the early childhood period have a positive effect on learning, remembering, speaking, understanding, problem solving, decision making and other intellectual functions which are unique to human beings. As it can be seen, music is very useful in the early childhood period both as a tool and an objective. Neuroscientists indicate that the movements in complex connections of various cortical areas in the brains of persons who make music differ surprisingly from the movements in the brains of persons who listen to music. Development of the auditory cortex is completed at 80% until a child is 3 years old. Unused synapses which are not connected to each other after being stimulated disappear gradually. Connections are established among synapses and they disappear at the lowest level if they are stimulated. Playing an instrument is a highly complex task; however, it is of great significance in gaining and developing motor skills. Beginning from their births, children must participate in the activities alone or in a group according to the methods and techniques which are applied. This will make them able to realize sounds, musical and rhythmic changes in a wide frequency range, providing a realization of the sounds at the same time they feel the touch of difference and make it easier to learn

Özet İngilizce :

Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim, iletişim dilini geliştirme, yeni fikirler oluşturabilme yetisi kazandırma, fiziksel gelişim, problemlerle karşılaştığında aritmetik düşünceyle neden-sonuç ilişkisini kurabilme, dünyayı anlayacak ve algılayacak bilgiyi kazanma gibi çocuklarda ki öğrenme ve gelişim birbirine bağlı ve eşit derecede önemlidir. Bu saydıklarımız, büyüme, gelişme ve öğrenmelerine bağlı olarak, bilgi, beceri ve tecrübeye dönüşerek zamanı geldiğinde ortaya çıkacaktır. Erken çocukluk dönemi eğitimlerinde izlenecek yaklaşımlar ve yöntemlerin oluşturulabilmesi için bu alanda yapılan araştırmalar etraflıca incelenip güncel olarak takip edilmesi gerektiği bilinmelidir. Çeşitli araştırmacılar ve meraklıları tarafından yapılan araştırmalarda görüldüğü gibi anne karnından başlayarak doğum sonrası çeşitli teknik ve yöntemlerle hazırlanmış etkinliklerin çocukların daha zeki ve olayları daha çabuk kavrayan bireyler olarak yetişmelerinde faydalı olduğu aktarılmaktadır. Yine aynı amaçla, bu safhanın anne ve babanın genetik özelliklerine kadar uzanıp uzanmadığı araştırılmaktadır. Bebeklerin sesleri ayırt edebildiği, okul öncesi eğitimde müziğin kullanılması ile öğrenmenin meydana geldiği ve daha sonraki hayatlarında faydalı olduğu, müzik ile zenginleştirilmiş mekânın ve erken çocukluk döneminde müzik eğitimi almış çocukların öğrendiklerini hatırlamada, konuşmada, anlamada, problem çözmede, karar vermede ve dikkat içeren zihinsel işlevleri olumlu yönde etkilediğini ve daha başarılı olduklarını göstermektedir. Araştırma sonuçlarında görüldüğü gibi müzik, erken çocukluk dönemi eğitiminde hem araç, hem amaç olarak oldukça faydalı olmaktadır. Sinirbilimciler (Neuroscientist), müzik dinleyenlere göre müzik yapanların beyindeki çeşitli kortikal bölgelerin karmaşık bağlantılarındaki hareketlenmenin şaşırtıcı bir şekilde değiştiğini ifade etmektedirler. Çocuklar 3 yaşına kadar beyindeki işitsel kortekslerinin %80 gelişimlerini tamamlar ve kullanılmayan yani uyarılma sonucu bağ kurulamamış sinapsler (synapses) giderek kaybolur, uyarılma olursa sinapsler arasında bağ kurulur ve kaybolma en aza iner. Bir saz çalmak okul öncesi çocuklar için oldukça karmaşık bir iştir ancak motor becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesinde çok önemlidir. Uygulanacak yöntem ve tekniklerde, hamilelik döneminde anne, doğumdan itibaren çocuklarla bire bir ya da gurup halinde uygulamalı aktivitelere katılmaları gerekir. Buda onların geniş bir frekans sahasındaki müzikal ve ritmik değişimleri farketmelerini sağlayarak aynı zamanda dokunarak fark ettikleri sesleri hissetmelerini ve öğrenmelerini kolaylaştıracaktır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :