Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji dersi yeni ortaöğretim programinin içerik öğesine ilişkin öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study  was  to determine students‟ perceptions related to the content  dimension of  the  10th and  11th classes  of  new  secondary  biology  curriculum.  The  participants  of  the  study  were students  (N=286)  attending  to  secondary  schools  in  Diyarbakir in  2012.  The research  was  conducted with seven high schools from Science, Anatolian, General and Religious vocational high school named in Turkish „Imam Hatip High School ‟. Survey method was used in this study. The data of research were collected with  Content Item Rating Scale.  The questionnaire was of 5-Likert scale type and comprised 17  items.  Scale  consistency  for  Cronbach  Alfa  was  calculated  as  0.89.   The  obtained  data  were evaluated by using SPSS–18. The percentage and frequency  values of the data were worked out, and evaluated by means of t-test and single-factor ANOVA statistical techniques.  With  the  study,  it  can  be  said  that  content  of  the  new  biology  curriculum  has  been  well prepared  with  regard  to  attract  the  attention  of  students,  susceptibility  to  daily  life,  relating  to  other disciplines and etc., but  time given for content, supporting  of the content with pictures, graphics, tables, other similar instruments and layout of content between classes have been partially adequate prepared.In  addition,  students stated that content is not adequate for us.  In general, the students‟  opinions about the content dimension were founded at the level "partially agreed". According  to  gender  and  school,  research  findings  showed  that  a  statistically  significant difference  was  not  founded.  But;  the  students‟  opinion  about  content  dimensions,  the  mean  scores  of females  were founded higher than  mean scores of males; in school types, science high school students have  higher  mean  score  then  others.  In  comparison  of  class  level  has  been  reached  statistically significant  conclusion  in  favour  of  the  11th  classes.   In  addition,  it  has  been  observed  that  content dimension of the new program hasn‟t been implemented at the desired level for different reasons.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 10. ve 11. sınıf biyoloji dersi yeni öğretim programının içerik öğesine  ilişkin  öğrenci  görüşlerinin  belirlenmesidir.  Çalışma,  2012  yılında,  Diyarbakır‟da  okumakta olan (N=286) öğrenciler ile yapılmıştır.  Çalışmaya Fen, Anadolu,  Genel ve Ġmam Hatip Lisesi olmak üzere  yedi  devlet  lisesi  dahil  edilmiştir.  Çalışma  tarama  modeli  ile  yapılmıştır.  Veriler,  içerik  öğesi değerlendirme  ölçeği  ile  toplanmıştır.  Ölçek,  5‟li  likert  tipte  olup  toplam  17 maddeden  oluşmaktadır. Anketin Cronbach  Alfa iç tutarlık katsayısı 0.89‟dur. Verilerin yüzde ve frekans değerleri çıkartılmış, t testi ve tek yönlü ANOVA istatistik teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan  elde  edilen  betimsel  sonuçlara  göre  yeni  biyoloji  programı  içeriğinin  öğrenci ilgisini  çekmede,  günlük  yaşama  yatkınlık  göstermede,  içeriğin  diğer  derslerle  ilişkilendirilmesi  vb. bakımından iyi hazırlandığı söylenebilir.  İçerik için verilen süre, içeriğin resim, grafik, tablo ve benzeri araçlarla  desteklenmesinin  ve  içeriğin  sınıflar  arası  düzeni  vb.  ise  kısmen  yeterli  hazırlandığı söylenebilir.  Ayrıca  öğrenciler  içeriğin  kendileri  için  yeterli  olmadığını  belirtmiştir.  Genel  olarak  da, içerik öğesi hakkında öğrenciler "kısmen katılıyorum" düzeyinde görüş bildirmiştir.Araştırmadan elde edilen kestirimsel sonuçlara göre  Cinsiyet ve okul türüne göre öğrencilerin görüşleri  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  farklılık  bulunmamıştır.  Ancak  cinsiyete  göre  görüş puanlarının aritmetik ortalamasının kız öğrencilerin lehinde, okul türüne göre de Fen Lisesi‟nde okuyan öğrencilerin lehinde olduğu bulunmuştur.  Sınıf düzeyinde yapılan karşılaştırmada ise 11.sınıflar lehinde istatistiksel  olarak  anlamlı  sonuca  ulaşılmıştır.  Ayrıca  yeni  programın  içerik  öğesi  farklı  sebeplerden dolayı istenilen düzeyde uygulanamadığı da görülmüştür.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :