Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A comparison of the view point of turkish university students and polish university students towards the european union in the context of clash of civilizations (adam mickiewicz university and cumhuriyet university have been taken as models)

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Subjects such as clash of civilizations, East-West opposition and Islam-Christianity
opposition are still the current topics in scientific environments and publications, in the media and in the discourses of politicians. Islamophobia has extensively been on the front burner and has been expanding in the West, after the September 11 incidents. This study aims at comparing the view points Poland’s university students who live in a country which is a member of the European union, is a part of the Western civilization and is a Christian society with the view points of Turkish students whose country has been struggling to be a member of the European Union, carry the cultural and identity heritage acquired from the Ottoman Empire and in this aspect is a part of the Eastern civilization, while being an Islamic society despite the fact that Turkey has entered a period of Westernization (even this period is the
main indication of the fact that Turkey is different from the West and that it is a society outside the Western civilization) and determining the marks of the clash of civilizations, East-West opposition, Islam-Christianity opposition and Islamophobia through the various differences in the view points of the two countries’ youth towards the European Union. The survey was given to the students of both universities by speaking to them face to face and as a random sampling. 411 surveys were given to the Adam Mickiewicz University students and 439
surveys were given to Cumhuriyet University students, making a total of 850 surveys. The surveys were changed into tables as the data was evaluated with the SPSS analysis program. The hypothesis of the study is: It is expected that the view points of the two university youth, who do have different cultural and religious structures, towards the European Union to be different as well. The differences of the view points of Turkish and Polish youth towards Turkey’s candidacy to the European Union is expected to carry the marks of clash of civilizations, East-West opposition, Islam-Christianity opposition and Islamophobia. Result of the study: It has been established that a majority of the Turkish students have a negative view
of the EU and that they do not support Turkey’s membership to the EU. There are two main reasons why they do not support Turkey’s membership. The first reason is that, they see the EU as a different structure religiously and culturally. Secondly, they do not trust the EU, since Turkey’s membership process to the EU has been continuing for over fifty years. It has also been established that Polish students have a positive view of the EU; they are happy with Poland’s membership to the EU, but a significant number are indecisive about the membership. It has been observed that the youth of Poland who is already a member of the EU and Turkey who has been keeping its candidacy status have different points of view about the EU. While the Polish students have a positive view towards the EU, Turkish students have
a negative point of view. As a result, the study has proved the hypothesis: Turkish students view the European Union rather as a Christian and imperialist construct and associate Poland's becoming a member of the European Union before Turkey to Poland being a Christian country. However, while Polish students who have positive views on the EU support Turkey's membership to the European Union in terms of the development of human rights and democracy, they also worry that, if Turkey does become a member, cultural conflicts may arise and Islam may spread.

Özet İngilizce :

Medeniyetler çatışması, Doğu-Batı karşıtlığı, İslam-Hıristiyan karşıtlığı tartışmaları
bilimsel ortam ve yayımlarda, medyada ve siyasilerin söylemlerinde güncelliğini
korumaktadır. Batı’da İslamofobi özellikle 11 Eylül olayından sonra gündemde fazlasıyla yer almakta ve gittikçe yayılmaktadır. Bu çalışma, Avrupa Birliği üyesi olan, Batı medeniyeti içerisinde yer alan ve Hıristiyan bir toplum olan Polonya’nın üniversite gençliği ile yarım asırdır Avrupa Birliği’ne üye olma çabasını gösteren, her ne kadar son yüz yıldır batılılaşma sürecinde girmiş olsa da (ki bu süreç bile Türkiye’nin Batı’dan farklı olduğunun ve Batı-dışı bir toplum olduğunun en temel göstergesidir), Osmanlı’dan aldığı kültürel ve kimlik mirasını taşıyan ve bu yönüyle Doğu medeniyeti içerisinde yer alan, aynı zamanda İslam toplumu olan Türkiye’nin üniversite gençliğinin Avrupa Birliğine bakış açılarını karşılaştırmayı ve gençlerin bakış açılarındaki farklılıklarda medeniyetler çatışmasının, Doğu-Batı karşıtlığının, İslam-
Hıristiyan karşıtlığının ve İslamofobinin izlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada karşılaştırmalı yöntem kullanıldı. Her iki üniversite öğrencisine tesadüfî örneklem tekniği ile yüz yüze görüşülerek Adam Mickiewicz Üniversitesi Öğrencilerine 411, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerine 439 toplamda 850 anket uygulandı. Anketler SPSS analiz programı ile değerlendirildi.. Çalışmanın hipotezi,: farklı kültürel ve dinsel yapıya sahip olan her iki üniversite gençliğinin Avrupa Birliği’ne bakış açılarının farklı olacağı beklenmektedir. Türk ve Polish öğrencilerin Polonya’nın Avrupa Birliği’ne üyeliği ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylığına bakışlarındaki farklılıklarda medeniyetler çatışmasının Doğu-Batı karşıtlığının,
İslam-Hıristiyan karşıtlığının ve İslamofobinin izlerinin olacağı düşünülmektedir. Türk
öğrencilerinin çoğunluğunun AB’ne olumsuz baktıkları ve Türkiye’nin AB’ne üyeliğini
desteklemedikleri tespit edildi. Olumsuz tavırlarının ardında temelde iki neden yatmaktadır. Birincisi, AB’ni dinsel ve kültürel yönden farklı bir yapılanma olarak görmekteler. İkincisi, Türkiye’nin AB’ne üyelik sürecinin elli yılı aşkın bir süredir devam ediyor olması nedeniyle AB’ne güven duymamalarıdır. Polonyalı öğrencilerin AB’ne olumlu baktıkları AB’ne üye olmaktan memnun oldukları, dikkat çekici oranlarda da kararsız oldukları tespit edildi. Haliz hazırda AB’ne üye olan Polonya ve uzun süredir üyelik statüsünde olan Türkiye üniversite gençlerinin AB’ne bakış açılarının farklı olduğu gözlendi. Türk öğrenciler Avrupa Birliği’ni daha çok Hıristiyan ve emparyalist bir yapılanma olarak görmekte olup, Polonya’nın Türkiye’den önce Avrupa Birliği’ne üye olarak kabul edilmesini de Hıristiyan bir ülke olmasına bağlamaktadır. Öte yandan AB’ne olumlu bakan Polonyalı öğrenciler insan hakları ve demokrasinin gelişmesi açısından Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliğini desteklerken, Türkiye’nin üye olması durumunda da kültürel çatışmanın olacağı ve İslamiyetin yayılacağı kaygısını taşımaktadırlar.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :