Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

16. yüzyilda safevi devleti’nde etkili olan dört türkmen aşireti

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Sheikh Haydar's son Ismail founded the Safavid Empire by defeating the ruler of Aq Qoyunlu in Tabriz in 1501. Safavid Empire was the longest-lived state which was founded in Iran during the Islamic period. After the foundation, Safavid Empire began to struggle with the Ottoman Empire in the west and Uzbeks in the east. Because, Safavid Empire has found itself in two Sunni world immediately after the establishment. In this struggle, Shah Ismail wanted to remove turmoil by sending his disciples through the territory of the Ottoman Empire in Anatolia. He also knew that the trends of Turkmen tribes of Anatolia comes from the time of his ancestors. Eventually, Safavid Empire was established by the Anatolian Turkish tribes. In so much that the sustaining element of the state has been the Turks. But when the Turkmen tribes began to fight each other to dominate the state, the central authority of the Safavid Empire weakened. Until the Shah Abbas’s reforms in the army and the state, the Qizilbash Turkmen tribes kept their positions in the administration of the Safavid Empire. The most effective Turkmen tribes in this period were Turkmen, Tekelu, Shamlu and Ustacalu tribes. In this article, we will try to explain the activities of these tribes.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

1501 yılında ġeyh Haydar’ın oğlu Ġsmail, Ak Koyunlu hükümdarı Elvend’i yenerek Tebriz’de Safevi Devleti’ni kurmuŞtur. Bu devlet, Ġslâm devrinde Ġran’da kurulmuŞ olan devletlerin en uzun ömürlüsü olmuŞtur. Safevi Devleti, kurulduktan sonra hem Osmanlı Devleti hem de Özbeklerle mücadelelere baŞlamıŞtır. Zira Safevi Devleti kurulur kurulmaz kendini iki Sünni dünya arasında bulmuŞtu. Bu mücadeleler sırasında ġah Ġsmail, Anadolu’ya gönderdiği müritleri vasıtasıyla Osmanlı
Devleti topraklarında kargaŞa çıkartmak istemiŞtir. Zira Anadolu’daki Türkmen aŞiretlerin, kendisinin de içinden çıktığı Safeviye Tarikatı’na ataları zamanından beri eğilimleri olduğunu biliyordu. Dolayısıyla Safevi Devleti’ni kuran ve yönetim mekanizmasının omurgasını oluŞturan topluluk, tamamen Türk olup aynı zamanda Anadolulu idi. Böylece devleti ayakta tutan unsur Türkler (Türkmen aŞiretleri) olmuŞtur. ġah Abbas’ın reformlarına kadar bu KızılbaŞ Türkmen aŞiretleri devlet teŞkilatında ve orduda yönetimi ellerinde tutmuŞlardır. Türkmen aŞiretleri, Ġran coğrafyasına dağılarak Türkçe ve Türk kültürünün etkisini geniŞletmiŞlerdir. Türkmen emirlerinin eyalet valiliklerini ellerinde tutmaları ve kendi aŞiretlerini yanlarında bulundurmaları sayesinde Ġran coğrafyası adeta bir Türk coğrafyası görünümü arz etmiŞtir. Fakat bu aŞiretlerin olumlu etkilerinin yanında, devletteki hâkim pozisyonlarını
korumak için giriŞtikleri acımasız mücadeleler gibi olumsuz etkileri de görülmüŞtür. Hatta bu mücadeleler çoğu zaman merkezi devlet otoritesini sarsan boyutlara ulaŞmıŞtır. 16. Yüzyılda bu aŞiretlerin en etkili olanları Türkmen, Tekelü, ġamlu ve Ustacalu oymakları olmuŞtur. Biz, bu makalede iŞte bu aŞiretlerin faaliyetlerini anlatmaya çalıŞacağız.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :