Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A comparison of teacher opinions and student attitudes towards multiple intelligence theory supported science and technology lesson

Yazar kurumları :
Ataturk Teacher Training Academy1, Candidate Near East University2
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the attitude of 6th, 7th, and 8th grade students towards “Science and Technology” lesson, studying at junior schools of the Ministry of Education and Culture of the Turkish Republic of Northern Cyprus are compared to the opinions of teachers on the attitude of students towards the above mentioned lesson. Science and technology teaching does not only contribute to students acquiring cognitive behaviors, but it also contributes to acquiring affective behaviors. For an individual to acquire cognitive behaviors related to a field of science, he or she needs to have positive feelings, interest, and behaviors towards that field. Literature shows that introductory characteristics like interest and attitude have a substantial contribution to success in a cognitive sense. In this context, the study compares the attitudes of 6th, 7th, and 8th grade students towards Science and Technology lesson, and the opinions of teachers on the attitudes of students. For gathering data, the ‘Attitude Scale towards Science and Technology Lesson’ developed in the 2008-2009 academic year was used for students. For the opinion of teachers on the attitudes of students, a structured interview form was used. Attitude Scale towards Science and Technology Lesson has 2 factors. As a result of the analysis of basic components, first and second factor powers change between .882 and .310, and factors explain 54% of total variant. The inner consistency quotient of the scale (Cronbach Alfa) is .92, and the equal two parts reliability is .91. Descriptive scanning model was used in the study. In order to contribute to future teaching of Science and Technology, the study proposes a new Science and Technology Teaching Program and the updating of textbooks based on this program.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ortaokullarda öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin “Fen ve Teknoloji” dersine yönelik tutumları ile öğretmenlerin öğrencilerin söz konusu derse karşı tutumları hakkındaki görüşleri karşılaştırılmıştır. Fen ve teknoloji öğretimiyle öğrencilerin sadece bilişsel davranışlar kazanmalarına değil, aynı zamanda duyuşsal davranışlar kazanmalarına da katkı sağlanmaktadır. Bireyin herhangi bir bilim dalı ile ilgili bilişsel nitelikli davranışları kazanabilmesi için, o alana karşı his, ilgi veya tutumlarının olumlu olması gerekmektedir. Literatürde ilgi, tutum gibi duyuşsal giriş karakteristiklerinin bilişsel anlamdaki başarıda önemli katkısı olduğu gerçektir. Bu bağlamda çalışmada 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumları ile öğretmenlerin öğrencilerin tutumları hakkındaki görüşleri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 2008-2009 öğretim yılında geliştirilen ‘Fen ve Teknoloji Dersi’ne Yönelik Tutum Ölçeği’ ve öğretmenlerin öğrencilerin tutumları hakkındaki görüşlerini belirlemek üzere araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Fen ve Teknoloji Dersi’ne Yönelik Tutum Ölçeği 2 faktörlüdür. Temel bileşenler analizi sonucunda birinci ve ikinci faktör yükleri .882 ile .310 arasında değişir ve faktörler toplam varyansın % 54’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alfa) .92, eşit iki yarı güvenirliği ise .91’dir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, gelecekteki Fen ve Teknoloji öğretimine katkı sağlayabilmek amacı ile yeni bir Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ve buna bağlı olarak oluşturulacak ders kitaplarının güncelleştirilmesini önermektedir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :