Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih Okulu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farkli kişilik tiplerinin incelenmesinde yaratici drama yönteminin kullanimina ilişkin katilimci görüşleri

Yazar kurumları :
Belirtilmemiştir1, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 2
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, yaratıcı drama yöntemi ile bireylerin farklı kişilik tiplerini inceleme ve kavrama becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır. İnceleme ve kavrama becerisi kazandırılacak kişilik tipleri popüler optimist, mükemmeliyetçi melankolik, güçlü klorik, barışçıl soğukkanlı olmak üzere dört bağlamda ele alınmıştır. Çalışmanın grubunu, Ankara ili, Çankaya ilçesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığında çalışan şube müdürleri oluşturmaktadır. Grubun 4’ü kadın, 21’i erkek katılımcı olmak üzere toplam 25 kişidir. Uygulamalar 01 Mart 2013 ve 29 Mart 2013 tarihleri arasında toplam 24 saat sürmüştür. Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden, güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan durum çalışması desenindedir. Çalışmada nitel veri toplama araçlarından görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından bir görüşme formu geliştirilmiştir. Bu formda yarı yapılandırılmış sorulara yer verilerek uzman görüşüne sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Katılımcı görüşmeleri için altı tane soru hazırlanmıştır. Görüşme formu ile ortaya çıkan nitel veriler, betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Bu çalışmada katılımcılara yöneltilen açık uçlu sorulardan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış, bilgisayar ortamındaki veriler sürekli okunarak daha önceden araştırma sorularına uygun bir şekilde temalar altında araştırmacı tarafından ayrı ayrı oluşturulmuş ve katılımcılara ait görüşlerden alınan alıntılarla birlikte sunulmuştur. Çalışma sonunda, katılımcılar, kişilik tiplerinin özelliklerini bilmenin çalışma hayatında verimi ve iletişimi artıracağını ifade etmişlerdir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to bring in a analysing and understanding individuals personality types using creative drama. Analysing and understanding skills that were brought in according to personality types are taken on four categories as popular optimist, melancholy perfectionist, strong perchloric peaceful cold-blooded. The sample of the study includes branch directors working in Ministry of Science, Industry and Technology in Çankaya, Ankara. The group consists of totally 25 person including 4 woman and 21 man participants. Application of the study lasted 24 hours between March 1 2013 and March 29 2013. In this study case study which examine a recent fact in its real content was used. In the study interviews techniques was used as the data collection methods which is one of the qualitative data collection methods. An interview Schedule was developed by the researcher. This form was given to specialists and semi-contructed form was developed based on their opinions. Six questions were prepared for participants. Qualitative data was analyzed by descriptive analysis methods. Collected data were analyzed using descriptive analysis first of all data were read and organized. Interviews with participant and the evaluation part of the sessions are used as data and qualitative data that is obtained from interview forms is by analyzed. The data obtained from interviews was transcripted by using computers and then themes and codes were generated and the results were presented by alignment of participant opinions. At the end of the study, participants expressed that knowing their features of personality types would increase their efficieny and interaction in their work environment. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :