Semantiğin Arap ve Batı Dünyasındaki Serüveni

Öz a) Yeni nesilleri Ýslam Kültür Mirasý hakkýnda bilgilendirmek. b) Modern dil düþüncesi karþýsýnda bu mirasý ayýklamaya tabi tutmak. c) Dil-kültür dünyasýnda Araplarýn oynadýðý rolü ortaya koymak. d) Hayatýn bütün yönlerine tesir etmesi hasebiyle, büyük bir önemi haiz