Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt içerisindeki güven ve işe yabancılaşma ilişkisinde örgüte uyum sağlamanın aracı rolü

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

İşe yabancılaşmanın çalışanın verimliliğini ve performansını olumsuz etkilediği genel kabul gören bir görüştür. Bu sebepten yöneticiler çalışanlarının işe yabancılaşması istenmezler. Bu çalışmanın hipotezine göre örgüt içerisinde güven ile işe yabancılaşma arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışmada örgüt içerisindeki güvenin işe yabancılaşma ile olan ilişkisinde örgüte uyum sağlamanın aracılık etkisi de araştırılmıştır. Hipotezler yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Araştırmanın verileri eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Kırgızistan'da 110 adet işçiden toplanmıştır. Sonuçlar önerilen hipotezleri doğrulamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, örgüte uyum sağlama, örgüt içerisindeki güven ve işe yabancılaşma ilişkisinde aracı bir değişkendir.

Özet İngilizce :

It is generally accepted that work alienation negatively affects workers' job performance and productivity. Therefore managers don't want their employees' work alienation. In this study, it is hypothesized that employees' trust in organization is negatively related to work alienation. This study also investigates the mediating role of organizational adaptability of the relationship between trust in organization and work alienation. Hypotheses were investigated using structural equation modeling technique in samples from 110 blue-collar factory workers in Kyrgyzstan. Results from structural equation modeling analysis provided empirical support for the proposed hypotheses. Results also confirmed that organizational adaptability mediates the relationship between trust in organization and work alienation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :