Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal zekânın iletişim becerileri üzerine etkisi: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Z. Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin duygusal zekâlarının iletişim becerileri üzerine etkisinin belirlenebilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere Schutte ve arkadaşlarının hazırladığı duygusal zekâ ölçeği ile Ersanlı ve Balcı tarafından geliştirilen iletişim becerileri envanteri uygulanarak öğrencilerin duygusal zekâ ve iletişim becerileri arasındaki ilişki korelasyon ve regresyon analizleri yoluyla saptanmıştır. Sonuçların değerlendirilmesi için tanımlayıcı istatistikler, faktör ortalamaları, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Regresyon analizi için kurulan modelde bağımsız değişkenler duygusal zekâ boyutları, bağımlı değişken ise iletişim becerisi olarak belirlenmiştir. Tüm katsayılar istatistikî açıdan p<.01 düzeyinde anlamlıdır. Sonuç olarak, duygusal zekânın alt boyutlarından empatik duyarlılık boyutunun iletişim becerileri üzerindeki etkisi istatistiksel açıdan anlamlı düzeydedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study was estimation of the effect on university students' communication skills, emotional intelligence. For this purpose, Schutte and colleagues prepared students with emotional intelligence scale developed by Ersanlı and Balcı and communication skills inventory by applying the relationship between students' emotional intelligence and communication skills was found through correlation and regression analysis. For the evaluation of the results, descriptive statistics, factor averages and correlation and regression analysis were used. Regression analysis model independent variables were established for the dimensions of emotional intelligence, communication skills is designated as the dependent variable. All coefficients are statistically p <.01 levels is significant. As a result, subdimensions of emotional intelligence, communication skills, empathic sensitivity to the impact on the size of the statistically significant level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :