Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilişim teknolojileri kullanımının hizmet sunumuna etkileri: konya il özel idaresi örneği

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü1, Ahi Evran Üniversitesi, İ.İ.B.F. , Kamu Yönetimi Bölümü2
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de kamusal hizmetlerin bilişim teknolojileri aracılığı ile sağlanmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu gelişmelerin yanısıra 2000'li yıllarda yapılan reform çalışmaları sonucunda yerel yönetimlerin görevlerinin niteliğinde ve niceliğinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Bilişim teknolojilerinin hizmet sunumu ve karar verme süreçlerinde kullanımının, yerel yönetim birimlerinin kendilerinden beklenen görev ve sorumluluklarının üstesinden gelebilmelerinde önemli katkılarda bulunacağı ifade edilmektdir. Bu çalışmanın amacı, Konya İl Özel İdaresinde bilişim teknolojileri kullanımının hizmet sunumuna etkilerini analiz etmektir. Çalışmanın ampirik kısmı, kurum çalışanları ile yöneticilerine yapılan anket çalışması ve ilgili yöneticilerle yapılan yarı yapılandırılmış mülakata dayanmaktadır. Değerlendirme sonuçları, Konya İl Özel İdaresinde bilişim teknolojileri kullanımının, geleneksel yöntemlere oranla zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak etkin hizmet sunumuna katkıda bulunduğunu göstermektedir. Kurumda mevcut imkanlarla bilişim teknolojileri kullanımının avantajlarından henüz yeterli düzeyde yararlanlılamadığı göze çarpsa da, kurum yetkilileri ile yapılan mülakat sonuçları ve kurumun stratejik planında öngörülen hedefler, kurumun bu konuda gelişmeye açık olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The development of information and communication technologies has accelerated public service delivery through the application of information technologies in the world. In addition to these improvements, as a consequence of the reform efforts in the 2000s, important changes have occurred in the quality and quantity of the duties of local governments. It is expressed that the usage of information technologies for public service provision is making important contribution to local governments to fulfill their duties and responsibilities.The aim of this study is to analyse the effects of information technologies on service provision. The study based on a survey of employees and an interview with relevant managers of The Special Provincial Administration of Konya. The results of the study revealed that the usage of information technologies has made a contribution to provide efficient services while saving money and time in The Special Provincial Administration of Konya. Even though The Special Provincial Administration of Konya hasn't started to reap the benefits of information technologies, the results of the interview and the strategic plan of the institution show that considerable efforts are made and the institution is open to developments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :