Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ve etkileyen etmenleri saptamaktır. Gereç-Yöntem: Celal Bayar Üniversitesi'nin Sağlık Yüksek Okulu, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Fen Edebiyat Fakültesinde okuyan 1.ve 4. sınıf öğrencileri çalışmanın evrenini oluşturmuştur (n= 1222). Çalışmaya araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler alınmıştır (n=1129; katılım yüzdesi %92.3). Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" ve öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Berberoğlu ve Tosunoğlu (1995) tarafından üniversite öğrencilerinin çevresel tutumlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiş 21 maddeli "Çevresel Tutum Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Formlar öğrencilere araştırmacıların gözetiminde, anketin amacı ve gereklerini belirten bir ön bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanmıştır. Veriler, SPSS programında, Cronbach Alpha, yüzdelik, ortalama, standart sapma, Mann Whıtney U, Kruskal Wallis analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılanların %60.1'i kız öğrencilerden %39.9'u erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması ise 21.3±2.3 (17-34). Öğrencilerin %88.8'ı çevre ile ilgili konulara duyarlı olduğunu belirtmesine karşın, %95.2'unun herhangi bir çevre kuruluşunun çevre ile ilgili etkinliklerine katılmadığını bildirmiştir. Analizler bayan öğrencilerin çevresel davranış ve tutumlarının erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğunu göstermiştir. Çevre ile ilgili eğitim alanların çevre tutumlarının daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç: Sonuç olarak, duyarlı olması beklenen bir toplum kesiminin konuya yeterli ilgiyi göstermediği, farkındalık ve duyarlılıkların yetersiz olduğu görülmüştür. Eğitim, çevre tutumunu pozitif yönde etkileyen önemli bir durumdur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine university students' attitudes towards environmental problems and the influence of socio-demographic characteristics on it. Material-Method: The present descriptive study was carried out at the Celal Bayar University School of Health, School of Physical Education and Sports, School of Applied Sciences, Faculty of Science and Letters (N=1122). A total of 1129 students, who have enrolled in first and fourth grades were surveyed by a questionnaire form (the percentage of research: %92.3). Datas in this study which performed as descriptive were collected by using "Personal Information Form" and students' attitudes towards environmental issues in order to measure the "Environmental Attitude Scale" which prepared by researchers. Forms have been applied to students under the supervision of researchers by indicating the purpose of the survey after a pre-informing. Datas were evaluated by using Cronbach Alpha, percentage, mean, standard deviation, Mann Whitney U, Kruskal-Wallis analysis in SPSS. Results: 39.9 % of the participating students are male students, 60.1 % of them are female students. The average age of students ranged from 21.3±2.3 (17-34). Although 88.8% of the students have stated that they were sensitive to environmental issues, 95.2% of them have not participitated to an activity about environmental issues. The results based on the mean values showed that female students' behaviors and attitudes for environment were more positive although male students' environmental knowledge was found better. The students who had environmental courses before had more positive environmental behaviours. Conclusion: We should pay the effort to render them more knowledgeable about environmental problems at local and global level before their graduation. Education is an important condition affecting a positive attitude of the environment.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :