Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sprinter ve atıcıların bazı fiziksel-fizyolojik parametrelerinin aynı yaş grubu güreşçilerle karşılaştırılması

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacını, atletizmin temel unsuru kuvvet olan atma branşındaki sporcular ve yine temel unsuru sürat olan sprint branşındaki sporcular ile aynı yaş grubu güreşçilerin bazı özelliklerinin karşılaştırması oluşturmaktadır. Araştırma grubunu, Türkiye'nin farklı illerinde spor yapan 415 erkek güreşçi (Xyaş=15,11± 0,69 yıl, Xsporyaş=4,0±1,26 yıl) ile atma branşındaki 50 atlet (Xyaş=15,0±1,42 yıl, Xsporyaş=2,68±1,43 yıl) ve kısa mesafe koşu branşındaki 54 atlet (Xyaş=14,87±1,45 yıl, Xsporyaş=2,51±1,52 yıl) olmak üzere toplam 519 sporcu oluşturmaktadır. Araştırma grubunun sırasıyla boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, vücut kitle indeksleri, sağ ve sol el pençe kuvveti, squat ve aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde edilen anaerobik güç, durarak uzun atlama, sağlık topu atış, gövde mekik (30 sn.), 30 metre sürat ve 20 metre mekik koşusu testinden indirek VO2max değerleri elde edilmiştir. Araştırma grubuna uygulanan ölçümlerin, güreşçiler ile kısa mesafe koşu ve atma branşındaki atletler arasındaki farka Mann Whitney U-testi ile bakılmıştır. Araştırma grubundan elde edilen bulgulara göre güreşçilerin aerobik kapasiteleri kısa mesafe koşu branşındaki atletlerle benzerlik göstermektedir. Bu bulgu branşların aerobik kapasite gereksinimleri ile paralellik göstermektedir. Her iki branş sporcularından elde edilen kavrama kuvveti ve sağlık topu atış yetilerinde de benzerlik gözlenmiştir. Sürati etkileyen unsurlardan olan alt uzuvların patlayıcı kuvvetinin belirlendiği yatay ve dikey sırçama parametreleri ile 30 m sürat koşu yetisinin kısa mesafe koşu branşındaki atletler lehine performans bakımından farklılık göstermesinin (p<0,05), branşlar arasındaki farklılaşmanın belirgin bulguları olarak düşünülmektedir. Güreşçilerin aerobik kapasitesinin atma branşındaki atletlerden yüksek olması branşların müsabaka sürelerine bağlı kullanılan enerji sistemleri ile ilişkili olduğu düşülmektedir. Kavrama kuvveti ile sağlık topu atış parametrelerinde atıcıların, 30 sn gövde mekik yetilerinin karşılaştırılmasında ise güreşçilerin yüksek değer göstermesi branşların temel niteliklerine yatkın olan test parametreleri ile ilişkili olduğu düşülmektedir. Dikey sıçrama parametrelerinin benzerlikleri branşların ortak özellikleri olarak yorumlanabilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to compare some attributes between sprinters and throwers to same age wrestlers. For Track and Field, Sprint is standing basicly for speed and Throwing is standing basicly for strenght. The research group is composed together by 519 athletes from all over Turkey. 415 male wrestlers (Xage=15,11± 0,69 year, Xsportage=4,0±1,26 year), 50 throwers (Xage=15,0±1,42 year, Xsportage=2,68±1,43 year) and 54 short distance runners (Xage=14,87±1,45 year, Xsportage=2,51±1,52 year). In that order height, weight, BMI, right and left hand grip strength, squat and active jump, anaerobic strength obtained from vertical jump, standing long jump, medicine ball throw, sit ups (30 sec.), indirect VO2max values of 30 meters speed test and 20 meters shuttle running test have been done. The measurements for this group have been applied with the Mann Whitney U-test. According to these results the aerobic capacity of the wrestlers is showing similarity to the aerobic capacity of the sprinters. This result shows parallelity to the need of the aerobic capasity of these branches. There is also a similarity between the grip strength and medicine ball throw abilities between these two branche-athletes. It is understand as a difference between these two branches. The vertical and horizontal jumping parameters to measure the explosive power of the lower extremities which is affecting the speed, and the 30 meters speed test shows difference in favor of the sprinters (p<0.05), which is a clear indication of the difference of these branches. That the aerobic capasity of the wrestlers is higher than the aerobic capasity of the throwers can be related to the competition time of their own branches. In the coparision the throwers have shown high parameters in the grip strength and medicine ball throwing test. The wrestlers has shown high values in the 30 sec. sit ups test. This is related to the attributes of their own branches. The similarity of the vertical jumping parameters between the branches is an indication for a common feature.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :