Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenci hemşirelerin düşünme stillerinin akademik başarıya etkisinin belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitimin amacı, sadece bilginin kazandırılmasından çok yaratıcı ve problem çözme için üst düzeyde düşünme stratejilerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesini kapsamalıdır. Hızlı teknolojik gelişmeler ve artan hemşirelik araştırmaları, hemşireleri "bilgili olmaya" ve "eleştirel-bilimsel düşünme" becerilerini geliştirmeye yöneltmektedir. Bu becerilerin mesleki eğitim süreci içerisinde geliştirilmesi, dolayısı ile etkili bir öğrenme-öğretme sürecinin gerçekleştirilmesinde öğrencilerin düşünme stillerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Öğrencilerin düşünme stillerine uygun olarak gerçekleştirilen öğretimin daha kolay ve kalıcı öğrenmeye zemin hazırladığı, ayrıca bireyin düşünme stili eğitim ve çalışma ortamında o konunun-işin gerektirdiği düşünme stili ise, bireyin başarılı olma olasılığının daha yüksek olacağı düşünülmektedir. Araştırma, öğrenci hemşirelerin düşünme sitillerini belirleyerek, hemşirelik eğitimindeki gelişmelere katkı sağlamak ve öğrenci hemşirelerin düşünme sitillerinin akademik başarı üzerindeki etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Bu çalışmanın kapsamına 2010-2011 öğretim yılında bir yüksekokulda öğrenim gören 256 öğrenci hemşire alınmıştır. Çalışmanın verileri 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminin başında, araştırmacılar tarafından "Tanıtıcı Bilgi Formu" ve "Düşünme Stilleri Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, SPSS for Windows 13.0 versiyonu paket programı kullanılarak sayı, yüzde dağılımları alınmış, varyans analizi, t-testi ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonunda öğrenci hemşirelerin "Gelenekçi ve Kuralsız Düşünme Stili" alt boyut puan ortalamalarının daha yüksek, "Özerk ve Aşamalı Düşünme Stili" alt boyut puan ortalamalarının daha düşük olduğu saptanmıştır. "Aşamalı ve Kuralcı Düşünme Stili" puan ortalamaları ile akademik başarı puan ortalamaları arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu sonuç doğrultusunda, hemşirelik eğitimi sırasında düşünme stillerinin göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this education is not only to gain knowledge but also should include organizing and development of a very creative and high level of thinking strategies for problem-solving. Rapid technological developments and increasing nursing research, nurses "to be knowledgeable", "critical-scientific thinking" to develop their skills. The development of these skills in the vocational training process, thus achieving an effective teaching-learning process of students' thinking styles should be taken into consideration. Carried out in accordance with students' thinking styles of teaching prepared the way for easier and more permanent learning, as well as the individual's thinking style, educational and work environment requires that the subject-thinking style of work, the individual is thought to be more likely to be successful. Based on this, this research was planned to investigate the effect of nurses' thinking styles on academic achievement by identifying thinking styles of student nurses. The scope of this study, the 2010-2011 academic year studying at a school of nursing, 256 students were included in the research nurse. The data collected by using the Identifying Information Form and The Thinking Styles Inventory Information Form at the beginning of the spring semester 2010-2011 school years. The data analyzed by using numbers, percentages, variance and correlation analysis, t-test by entering them in to The SPSS for Windows 13.0 package program version. According to the findings of the study; traditionalist and anarchic thinking styles was the higher, legislative and hierarchical was the lowest thinking styles which nursing students had. Sub-dimensions of thinking styles and academic achievement the relationship between the mean scores of the " hierarchial and executive thinking styles," in a negative direction of the mean scores of low-level was found to be a meaningful relationship. In this direction, to consider the styles of thinking during the nursing course is recommended.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :