Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sportif Bakış Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2015 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Batıl İnanç Eğilimi ile Sürekli Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Bartın Üniversitesi
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma aktif spor yapan üniversite öğrencilerinin sporda batıl davranış eğilimleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 166 öğrenci basit rastgele örnekleme sistemi ile seçilmiş ve katılımcılar çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla “Sporda Batıl İnanç ve Davranış Envanteri” ile “Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Sporda batıl davranış eğilimi ile sürekli kaygı arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler, aktif spor yapan üniversite öğrencilerinin sporda batıl davranış eğilimleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir (r=.208; p=.007). Katılımcıların batıl inanç eğilimleri arasında cinsiyetleri bakımından anlamlı bir farklılık olup olmadığı Bağımsız Gruplarda T-testi kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucu, kadın ve erkek katılımcıların cinsiyetleri bakımından batıl davranış eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (t=1.15; p=.251). Çalışma bulguları kaygının aktif spor yapan üniversite öğrencilerinde batıl davranış eğilimini arttıran bir öğe olduğunu göstermektedir. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine the relationship between superstitious behavior in sport and trait anxiety levels among college students engaged in active sports. 166 Pamukkale University and Ege University of School of Physical Education and Sports students who are selected simple random sampling method voluntarily participated (61 females and 105 males) for the study. In the study for gathering data “Superstitious Ritual Questionnaire” and “Trait Anxiety Inventory” were used together. To examine the relationship between superstitious behavior in sport and trait anxiety levels the Pearson product-moment coefficients of correlation was used. The results indicated that the relationship between superstitious behavior in sport and trait anxiety level is positive and statistically significant (r=.208; p=.007). To explain whether there are significant differences between participants’ superstitious behavior in sport according to gender, Independent Sample T-test was used. Result of this analysis revealed no statistically significant difference between male and female students tendency to superstitious behaviors according to gender (t=1.15; p=.251). In conclusion study findings showed that anxiety is a factor that increases university students, engaging in active sport, superstitions behavior. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :