Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Merak(ın) sosyolojisi: psikolojik dürtü, sosyal uyaran, kültürel nosyon ve ideolojik bir konsept olarak \\

Yazar kurumları :
Ardahan Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Bu güne kadar sosyal disiplinlerin ihmal ettiği sosyal merakın, özellikle sosyolojik açıdan yadsınmış (ilgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak-TDK) olması çalışmanın temel problematiğidir. Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın temel amacı, sosyal merak fenomenini, psikolojik bir dürtü, sosyal bir uyaran, kültürel bir nosyon ve inşa (imal) edilmiş ideolojik bir konsept olarak sosyolojik açıdan incelemektir. Yöntem, Evren ve Örneklem: Çalışmanın teorisine katkı sağlaması açısından 375 kişi ile yüz yüze görüşme yapılarak anket uygulanmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemi, Ardahan il merkezinde yaşayan on üç yaş ve üstü katılımcıların basit tesadüfî örneklem yöntemiyle seçilmesi ile oluşturulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış, değişkenler arasındaki ilişki Ki-Kare (chesquare), ANOVA (F Testi) ve T-Testleri ile test edilmiştir. Sonuç ve Bulgular: Çalışmada teorik çerçeve ve ampirik bulgular sosyal merakın toplumsallığın inşasında önemli bir enstrüman olduğunu bulgulamıştır. Buna göre merak, eylem için katalizör görevi gören psikolojik bir dürtü olduğu kadar, sosyal bir uyaran, kültürel bir nosyon ve egemen toplulukların çeşitli amaçlarına hizmet etmesi için imal (inşa) edilmiş, ideolojik bir konsepttir. Ayrıca elde edilen bulgu ve verilerin, sosyolojiden siyasete; pazarlamadan kamu yönetimine kadar birçok disipline katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Problem Situation: The fact that social curiosity which has been neglected by social disciplines until today has been ignored especially in terms of sociology (being strange to the related thing-Turkish Language Association) is the main problematic of the study. Purpose of the Study: The main purpose of this study is to examine social curiosity phenomenon as a psychological impulse, social stimulus, cultural notion and an ideological concept in terms of sociology. Method, Population and Sample: The survey was carried out by conducting face to face interview with 375 people for the purpose of contributing to the theory of the study. The population and sample of the research were constituted by selecting participants aged thirteen and above living in Ardahan city center with simple random sample method. For the analysis of the data SPSS was used, correlation was tested with chi square, ANOVA (F-Test) and T-Tests. Result and Findings: In the study, theoretical framework and empirical findings revealed that social curiosity was an important instrument in the construction of sociality. According to this, curiosity is a social stimulus, cultural notion and an ideological concept built for the purpose of serving to various aims of dominant communities as much as being a psychological impulse acting as catalyzator for action. Furthermore, it is anticipated that obtained findings and data will contribute to many disciplines from sociology to politics; from marketing to public administration.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :