Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde yönetsel etkinliğe ulaşmada yeni bir yaklaşım: yaratıcı liderlik

Yazar kurumları :
Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Globalleşen dünyada işletme sahipleri ve örgütler yöneticiden çok lidere ihtiyaç duymaktadırlar. Yapılan araştırmalar, işletmeyi geleceğe taşıyan kişilerin liderler olacağını göstermektedir. Liderler bireylerin içindeki güçleri farklı yöntemlerle harekete geçirebilirler. Liderler öncelikle örgütün vizyonunu çalışanların değerleriyle uyumlu bir biçimde, onların değerleriyle çelişmeyen bir biçimde ifade etmekte ve vizyonun nasıl hayata geçirileceğine dair kararları çalışanlarla paylaşmaya özen göstermektedirler. Günümüz örgütleri özellikle de iş çevresi sürekli ve radikal değişimlerle kendini göstermektedir. Böyle değişken bir ortamda örgütler, yöneticileri olduğu kadar, tüm üyelerinin öğrenme potansiyellerini artırmak, günün gereklerine uygun bilgi ve beceriyle donatmak zorunda hissetmektedirler. Bu aşamada liderlik devreye girmekte ve çalışanları denetim mekanizmalarıyla bir yöne doğru itmek yerine, temel ihtiyaçlarını belirlemelerine, bu ihtiyaçları karşılamak için gereken enerjiyi kendilerinde hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada genel olarak liderliğin tanımı, sorumlulukları, misyon ve vizyon ile liderlik arasındaki ilişki, liderlik davranış tipleri (tarzları) üzerine odaklanmıştır. Ayrıca bir liderin ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği anlatılarak, yaratıcı liderliğin günümüz örgütleri için önemi vurgulanmıştır. Bu amaçla, araştırma kısmında lider görünümlü bir kişiyle yapılan görüşme, sonuçları itibariyle değerlendirilip yorumlanarak, liderlik tarzlarının sadece teorik temelde kalmaması vurgulanmaya çalışılmıştır. Görüşme yapılan kişinin katkıları ile örnekler verilerek liderlik tarzları somut biçimde ele alınmaya çalışılmış, yaratıcı liderlik ile de ilişki kurulmuştur.

Özet İngilizce :

In globalizing world, business owners and organizations are in need of leaders rather than managers. Researches show that leaders are people carrying the organization to the future. Leaders act the forces of individuals with different ways. First, leaders have expressed responsively that the vision of the organization is compatible with the values of employees, a way not to conflict their values and also leaders have taken great care to share decisions about how vision will be implemented to the life. Today's organizations, in particular business environment, shows itself with constantly and radical changes. In such a changeable environment, organizations have to increase the learning potantial of all its members as well as managers and they have to feel themselves to equip their employees with knowledge and skills accordance with the current requirements. At this stage, leadership emerges and it helps to feel the energy, which employees have, themselves for meeting the needs instead of pushing the employees in one direction with their control mechanism. In this study, generally, the definition of leadership, responsibilities, the relationship between mission and vision with leadership, leadership behavior types (styles) are emphasized. Also features such as what a leader should have explained and the importance of creative leadership for today's organizations have emphasized. In research part of the study, the result of an interview with person looking at a leader interpreted and leadership styles have been disabled to remain only a theoretical basis. Leadership styles are discussed in a concrete way by giving examples with the contributions of persons who have interviewed and also the relationship with creative leadership has been established.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :