Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iletişim tarzının ve sözsüz iletişimin çalışanların iş performansına etkisi: posta dağıtıcıları ve hemşireler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu1, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı2
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilgi toplumunda hizmet sektörü ve sağlık sektörü çalışanlarının sahip olduğu sözlü ve sözsüz iletişim yeteneklerinin başta iş performansı, örgüt performansı ve örgüt imajı olmak üzere bir çok konuyu etkilediği bilinmektedir. Bu kapsamda çalışmada, iletişim tarzları, sözsüz iletişim ve iş performansı arasındaki İlişkiler inceleme altına alınmıştır. Bu amaçla, İzmir'de Posta İşleme Merkezinde çalışan "posta dağıtıcıları" ile Manisa-Celal Bayar Üniversitesi "hemşireleri" üzerinde bir araştırma yapılarak, çalışanların iletişim tarzları ve sözsüz iletişime yatkınlık düzeylerinin, iş performanslarına olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında iki farklı model oluşturulmuş, modeldeki değişkenler arasındaki ilişkiler aşamalı regresyon analizi ile incelenmiştir. Her iki modele yapılan analizler sonucunda iletişim tarzlarından aktif iletişim tarzının iş performansını, özyeterlilik düzeyi ara değişkeni ile dolaylı olarak etkilediği tespit edilmiştir.. Sonuçlar dikkate alındığında, gerek hemşirelerin gerekse posta dağıtıcılarının etkili kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerileri geliştirmeleri "müşteriler" üzerinde olumlu etki bırakmakta olup, kurumların bu konuda çalışanların üzerinde "farkındalık" yaratmalarının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

It is widely recognized nowadays that in knowledge society, the verbal and non verbal communication skills of the employees working in service sector and health sector affect so many issues but mainly the issues such as employee performance,organizational performance and organization's image.In this extent , in this study ;the relationship between communication styles, non-verbal communication and employee performance is discussed.To this end , a research has been made among the postmen of Mail Processing Center in İzmir and nurses of Celal Bayar Universitesity in Manisa and the effects of employees'communication styles and their tendency level to non-verbal communication on their work performance were investigated.In the research context,two different models were developed and the relationship between the variables in the so called models were examined by hierarchical regression analysis.In the analyses made regarding both of the models,it is found out that active communication style affects employee work performance directly but when self efficacy level is considered as a mediator it affects the performance indirectly.At the same time ,there has been found no significant relationship between tendency ton on-verbal communication ,self efficacy level and employee performance.The results are taken into account both nurses and mail distributors to develop effective interpersonal relationship and communication skills,leave positive effect on "customers" organ,zations working on this issue,the importance of creating awareness on employees has once again emerged.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :