Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hemşirelerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan kadrolu ve şirkete bağlı sözleşmeli hemşire-lerin çalıştıkları üniversite geneline olan örgütsel bağlıklarını ortaya koymak için Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen "Örgütsel Bağlılık Ölçeği" kullanılarak 299 hemşireye anket uygulanmıştır. Çalışma kapsamında örgütsel bağlılık üç farklı boyutta, duygusal bağlı-lık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutlarında ele alınarak, hemşirelerin bağlılık dü-zeyleri incelenmiştir. Ayrıca, hemşirelerin söz konusu bu bağlılık düzeylerinin cinsiyetlerine, medeni durumlarına, yaşlarına, eğitim düzeylerine, kıdemlerine ve klinik türlerine göre farklı-lık gösterip göstermediği de t- testi ve anova testi kullanılarak analiz edilmiştir. Söz konusu analizler sonucunda, hemşirelerin demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasın-da 0.05 düzeyinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Within this work questionnaires had been applied to 299 nurses by using "Organizational Commitment Scale" defined by Meyer and Allen (1991) in order to determine the organiza-tional commitment of the nurses to their departments and to the University in general working in Selçuk University Meram Medical School. Within this scope the organizational commitment levels of the nurses had been examined in three dimensions i.e. emotional commitment, continuance commitment and normative commitment. Furthermore, the possible differentia-tions of the academicians' commitment levels with regard to gender, martial status, age, education level, working period and department had been tested using t-test and Anova test. After these analysis a statistical significance differences had been determined between the personal qualities of the academicians and their organizational commitment levels.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :