Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevreci yönelim, çevre dostu davranış ve demografik özellikler: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Çevreci yönelim ve çevreye duyarlı davranış ile tüketicilerin demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu ilişki, pazarlama yöneticileri için halen önemini koruyan bir araştırma konusudur. Çevreci pazarlama için önemli bir hedef grubu olan genç ve eğitimli tüketicilerin çeşitli demografik özellikleri ile çevreci yönelim ve çevreci davranış eğilimlerinin geniş bir örneklemde incelenmesi, konuya bir ışık tutabilir. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin çevreci yönelimleri ve çevreci davranış eğilimlerinin, demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Veriler, Marmara Bölgesi'nde yerleşik yedi ayrı üniversite okuyan 1254 öğrenciden anket yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve varyans analizleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda cevaplayıcıların çevreci yönelimlerinin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve ailenin aylık gelir düzeyine bağlı olarak farklılaştığı belirlen-miştir. Cevaplayıcının çevre dostu davranış niyeti de yaş, cinsiyet ve ailenin yaşadığı yerleşim yerine bağlı olarak farklılaşmaktadır. Çevreci yönelim ile çevre dostu davranış arasında pozi-tif yönlü bir korelasyon bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

Research aiming to find out the relationship between consumer demographics and proenvironmental orientation has revealed equivocal results. Thus, the possible variation of pro-environmental attitude and behaviour related to consumer demographics is a significant re-search question for marketing managers. Investigating how, if any, young and educated con-sumers' demographic characteristics correspond with pro-environmental attitudes and behav-iour may shed some light on the issue. The objective of this study is to find out, whether university students' pro-environmental orientation and attitudes differ according to their demographic characteristics. Research data is obtained from 1254 university students studying at seven different universities located on Marmara Region of Turkey through questionnaires. Descriptive statistics, correlation and analysis of variance were used to analyze the data. It is found that, pro-environmental orienta-tion is affected by gender, age, education level and family income of the respondents. Envi-ronmentally friendly behaviour is affected by age and gender of the respondent as well as the size of the settlement (e.g. village, county or metropolis) where the respondent's family re-sides. Further, there is a positive correlation between pro-environmental orientation and envi-ronmentally friendly behaviour.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :