Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Algılanan örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ilişkisi: ankara’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Endüstriyel üretim toplumundan bilgi ve tüketim toplumuna geçerken, örgütsel bağlılık son yıllarda üzerinde en çok durulan kavramlar arasındadır. Örgütsel bağlılık, çalışanın işletmeyle olan ilişkisini şekillendiren, işletmede çalışmaya devam etme kararının alınmasını sağlayan psikolojik bir durumdur. Araştırmanın bir diğer boyutu olan örgütsel sinizm ise, kişinin çalıştığı örgüte yönelik olumsuz tutumu olarak karşımıza gelmektedir. Konuya yönelik tartışma sürecine katkı sağlamak amacıyla bu çalışmada, örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki istatistiksel olarak incelenmiştir. Bu amaçla, Ankara'da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinden dört ve beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarına örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ölçeği uygulamıştır. Daha sonra elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışanların örgüte karşı bağlılıklarının artması, sinik tutumu negatif yönde etkilemektedir. Buradan işletmelerin sinik davranış ile karşılaşmamaları için, işgörenlerin örgütsel bağlılığını artırcı politikalar izlemesi gerekmektedir.

Özet İngilizce :

In the process of transformation of an industrial production society into an information and consumer society , organizational comitment has become among the most emphasized concepts in recent years. The organizational commitment is a psychological situation determining the relationship of the employee with his company and providing him the determination to continue to work. One other aspect of the research ''organizational cynicism'' is defined as one's negative attitude towards the company for which he works. With the aim of contributing to the process of discussion concerning the topic, the relationship between organizational commitment and organizational cynicism is analysed by means of this research.Organizational commitment and organizational cynicism scale was implemented to the employees of four and five star hotels carrying on business in Ankara. And then the data obtained were analysed with the SPSS program. The increase of the commitment of the employees towards the organization, affects the cynical attitude negatively.And it draws the following result: the policies increasing the organizational commitment should be regarded as an important point .

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :