SERÇİLER KÖYÜNÜN SOSYO - KÜLTÜREL MONOGRAFİSİ

Bu çalışma, Çanakkale merkez ilçesine bağlı Serçiler köyünde aile kurumunun geçirmekte olduğu yapısal ve işlevsel değişimleri saptamayı amaçlamaktadır. Aile kurumu ise evlenme biçimleri ve sözleşmeleri, aile büyüklüğü, çocuk sayısı, aile içindeki otorite dağılımı değişkenleri altında incelenmiştir. Sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan büyük ticaret merkezleriyle bağlantısı zayıf düzeyde bulunan ve şehir merkezine göç veren Serçiler köyünde aile kurumuna ilişkin değişim sürecinin yavaş olarak gerçekleşmekte olduğu görülmüştür. Yakın çevrede geçtiğimiz yıl açılan maden ocaklarının önümüzdeki dönemde köyün toplumsal yapısını ve aile kurumunu nasıl etkileyeceği merak konusudur

SERÇİLER KÖYÜNÜN SOSYO - KÜLTÜREL MONOGRAFİSİ

This study aims determine to structural and functional changes about institution of the family in the Serciler village. İnstitution of the family were examined under the forms of marriage and contracts, number of children and distribution of authority variables. İt was seen that changes in the institution of the family takes place slowly in the Serciler village which has poor level of connectivity whith largest trading centers and migrated to city center. We wonder that mines opened last year in the vicinity how affects the social structure of the village and the family institution for the next period

Kaynakça

Arslan, Ali, “Bir Ankara Köyü Kavaközü’nün Sosyolojik İncelemesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17, 2004, ss: 53-70.

Boran, Behice, Toplumsal Yapı Araştırmaları, Ankara: Sarmal Yayınevi, 1992.

Berkes, Niyazi, Bazı Ankara Köyleri Üzerinde Bir Araştırma, Ankara: Uzluk Basımevi, 1942.

Eserpek, Altan, Sosyal Kontrol, Sapma ve Sosyal Değişme, Erzurum’un İki Köyünde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Ankara: A.Ü.E.F. Yayınları, 1979.

Güçbilmez, Erdoğan, Yenimahalle ve Kayadibi, Karşılaştırmalı Bir Köy Araştırması, Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınları, 1972.

Kıray, Mübeccel Belik, Ereğli, Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2004.

Sencer, Muzaffer, Toplumbilimlerinde Yöntem, İstanbul: Say Yayınları, 1984.

Uğuzman, Tülay, Beypazarında Sosyal-Kültürel Yapı ve Değişme, Ankara: Beypazarı Belediyesi Kültür Yayını, 2002.

Uğuzman, Tülay, Dörtdivan Kasabasının Sosyal ve Kültürel Araştırması, Ankara: Divankav Yayıncılık, 2000.

Yasa, İbrahim, Yirmibeş Yıl Sonra Hasanoğlan Köyü, Ankara: A.Ü.S.B.F. Yayınları, 1969.