ÖRGÜTLERDE YARATICILIK VE İNOVASYONUN ARTIRILMASINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

Yaratıcılık kavramı örgütsel davranış yazınında yerini bulmuş ve önemi gittikçe artan bir kavramdır. Farklılık ve hızın ön plana çıktığı günümüzde yaratıcılık, örgütlere rekabet üstünlüğü sağlarken onların devamlılığına da katkıda bulunmaktadır. Örgütlerde yaratıcılığın hayata geçirilmiş hali olan inovasyonla ilgili süreçler de yaratıcılıkla paralel şekilde ortaya çıkmaktadır. Mevcut çalışmada bu kavramlar, yazın taraması yapılarak birey-grup-örgüt üçgeni bağlamında ortaya konulmaktadır. Bağlamsal olarak birbirini tamamlayıp birbiriyle çelişebilen bu üç boyutun incelenmesi ile her birinde ön plana çıkan unsurların karşılaştırılması imkanının sağlanması amaçlanmaktadır. Bunu yaparken geçmişten günümüze uzanan başlıca araştırmalar incelenerek en çok vurgulanan ve ön plana çıkan olgular konu edilmiştir.

CREATIVITY IN ORGANIZATIONS AND INNONATION INCREASINGAPPROACHES

Creativity is a concept which took its place in the organizational behavior literature and which grow in importance. Nowadays where difference and rapidity are two rising values, creativity is essential for the organizations in order to have competitive advantage and continuity in the market. The process related to innovation, the actualized version of creativity, appears in line with creativity. This paper reviews the theory of creativity and innovation in the scope of persongroup-organizational context. It is aimed toward examining those three dimentions which fulfill and conflict with each other depending on the context to provide the opportunity to compare essential elements of one and all. Through doing this, main researches throughtout the timeline are reviewed and the concepts the most emphasized and stressed are revised.