DOĞANIN SİYASET PARADİGMASI: YEŞİL SİYASET

Siyaset, ülkelerde birçok alana yön verebildiği gibi çevrenin olumlu ve olumsuz etkilenmesinde de etkindir. Siyaset ve çevre insan odaklıdır. Siyasetin vereceği kararlar ve oluşturacağı politikalar insanların nasıl bir çevrede yaşayacaklarının belirlenmesi anlamına gelecektir. Siyasetin önemli konularından biri olan siyasal partilerin, günümüzde programlarına işlevsel olarak almaları gereken unsur, insanların geleceğinin yaşanabilir bir çevrede olduğudur. Yeni toplumsal hareketler olarak 1970 yılından itibaren başlayan süreç, 1980 ve sonrasında hız kazanmıştır. Yeni toplumsal hareketler, siyasal partiler içinde yer edinebildiği gibi, ayrı birer siyasal parti olarak çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Siyaset, yeni kavramlarla tanışmıştır: “Yeşil Partiler” ve “Yeşil Siyaset”. Çalışmada ilk olarak, yeşil siyasetin önemi, ülkelerde uygulanan siyasal sistem ve ekonomik sistemlerle olan ilişkileri incelenecektir. İkinci olarak, çevre hareketlerinin nasıl parti olarak süreklilik kazandıkları ele alınacaktır. Son olarak ise, etkin yeşil partilerden örnekler verilerek “yeni siyasi paradigmanın” yükselişi tartışılacak, Almanya, İngiltere ve Fransa’daki yeşiller partilerinin seçim sonuçları, partilerin demografik özellikleri ve seçmenlerin ideolojileri işaret edilmeye çalışılacaktır. Bu anlatılar bağlamında, Türkiye’de yeşil siyasetin konumu, diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak imgelenecektir.

PARADIGM OF POLITICAL NATURE: GREEN POLITICS

Politics, like the environment can give direction to many areas of the country are also effective in influencing positive and negative. Politics is people oriented and environment. The decision of the politics and policies will create mean thet they will determine how to live in an environment of people. Political party, one of the key elements of politics today should take the functional elements of the program is that the people of the future in a livable enviroment. Process starting from 1970 as a new sacial movement has gained pace in 1980 and later. New social movements, such as can find a place within political parties, they have continued to work as a separate political party. Politics is acquainted with the new concept of “Green Party” and “Green Politics”. As a first step, the importance of green politics, relations with the political system and economic system will be implemented in the countries studied. Secondly, it will be discussed how the party gained continuity of the environmental movement. Finally, using examples of effective green party “new political paradigm” rise to discussion and Germany, the election results of the Green party in England and France will try to sign voter demographics and ideology of the party. In this narrative context, the location of green politics in Turkey, will be visualized in comparison with other countries.