Yeşil Ekonominin İstihdam Üzerindeki Yansımaları ve Yeşil İşler: Cinsiyet Temelli Bir Modelleme ile İngiliz İşgücü Anketinden Bulgular

İklimdeğişikliği, çevre kirliliği, biyolojik çeşitliliğin kaybedilmesi ve doğalkaynakların hızla tükenmesine bağlı doğa olaylarındaki artışlar, genelekonomiyi ve sürdürülebilir kalkınmayı giderek olumsuz yönde etkilemektedir. Bunakarşılık, yeşil ekonomiye geçişin iklim değişikliğinin çevre ve genel ekonomiüzerindeki olumsuz etkilerini hafifleteceği ya da tersine çevireceği ilerisürülmektedir. Bu açıdan, bu çalışma yeşil ekonomiye geçişin istihdamüzerindeki olası yansımaları ve yeşil iş kavramını açıklamaya yönelik birliteratür incelemesi sunmayı ve temel olarak İngiltere’deki yeşil işleri analizetmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmanın yöntemi, 2014 yılı İngiliz İşgücü Anketimikro verilerine iki yönlü (binary) lojistik regresyon modelleme analiztekniğini uygulayarak, demografik profil ve istihdam durumu değişkenlerininyeşil işlerle ilişkisindeki cinsiyet farklılıklarının araştırılmasına dayanmaktadır.Araştırma sonuçları orijinal olarak, İngiltere’deki yeşil işler ile demografikprofil ve istihdam durumu değişkenleri arasında değişen derecelerde anlamlıilişkilerin olduğunu ve yeşil işlerin erkekler lehine istihdamda bir cinsiyeteşitsizliği yarattığını bulmuştur.

The Reflections of Green Economy on Employment, and the Green Jobs: Findings from the British Labour Force Survey through a Gender-based Modelling

Increases in natural events depending on climatechange, environmental pollution, the loss of bio-diversity and the rapidextinction of natural resources undermine gradually the general economy andsustainable economic development. As the response this, it is suggested that thetransition towards a green economy will reverse or mitigate the negativeeffects of climate change on the environment and the general economy. In thissense, this paper aims to present a literature review to explain the possible reflectsof the transition towards a green economy on employment and the green jobsconcept, and to examine the green jobs in the United Kingdom. Methods of thestudy depend on investigating gender differences in the association between thegreen jobs and demographic and work-status variables, by applying binarylogistic regression modelling analysis technique to micro data set from the2014 British Labour Force Survey. The research results originally found thatthere were significant relationships between the green jobs and demographic andwork-status variables in varying degrees and the green jobs created genderinequality in employment in favour of the male.  

Kaynakça

Baykan, B. G. (2009). Dünyada ve Türkiye’de Yeşil Yakalılar. Betam Araştırma Notu, 09/37. İstanbul, 1–4.

Bird, J., & Lawton, K. (2009). The Future’s Green: Jobs and the UK Low-carbon Transition. Institute for Public Policy Research (IPPR) Challenging Ideas– Changing Policy.

British Department for Business Innovation & Skills (BIS) (2013). Low Carbon and Environmental Goods and Services, Report 2011-12, UK London.

British Department for Energy and Climate Change (DECC) (2009). The UK Low Carbon Transition Plan: National Strategy for Climate and Energy. White Paper, UK London.

Bowen, A. (2012). ‘Green’ Growth, ‘Green’ Jobs and Labour Markets. Centre for Climate Change Economics and Policy Working Paper No. 88, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Working Paper No. 76.

CBI (2012). The Colour of Growth: Maximising the Potential of Green Business. London: The Confederation of British Industry Report, 1–33.

EMCO (2010). Towards a Greener Labour Market–The Employment Dimension of Tackling Environmental Challenges. EMCO Reports, ISSUE 4.

Erden Özsoy, C. (2016). Yeşil İşler ve İstihdam Olanakları Üzerine Bir Tartışma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 51-59.

European Commission (2012). Exploiting the Employment Potential of Green Growth. Strasbourg: Commission Staff Working Document, SWD (2012) 92 Final, 1-16.

Evans-Klock, C., Poschen, P., Sanchez, A. B., & Hofmann, C. (2009). ILO Green Jobs Initiative and Implications for Skills Development. Future Skill Needs for the Green Economy, Research Paper, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 7-17.

Gaušas, S. with assistance from Caturianas, D. Jonušauskaitė, G., Mackonytė, G., Muravjova, O., Nakrošis, V., Paliokaitė, A., Repečkaitė, D., Pocius, D., Stančiauskas V. and Šarūnas, T. (2012). Greening of industries in the EU: Anticipating and Managing the Effects on Quantity and Quality of Jobs. Dublin, Ireland: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

Gordon, K. & Jeremy, H. (Lead Authors) (2008). Green-Collar Jobs in America’s Cities Building Pathways Out of Poverty and Careers in The Clean Energy Economy. Apollo Alliance and Green for All.

Görmüş A. (2016). Yeşil Ekonomiye Geçiş Düzgün İşler İçin Yeni Fırsatlar Yaratıyor Mu? İngiltere Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(5), 1081–1093.

Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression. 2nd Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.

ILO (2012). Green Jobs Becoming a Reality Progress and Outlook 2012. Geneva.

ILO (2013a). Green Jobs Becoming a Reality Progress and Outlook 2013. Geneva.

ILO (2013b). Sustainable Development, Decent Work and Green Jobs. International Labour Conference. Fifth Item on the Agenda, 102nd Session, Geneva: Report V.ILO (2015). Gender Equality and Green Jobs. Green Jobs Programme Policy Brief.

ILO and OECD (2012). Sustainable Development, Green Growth and Quality Employment. Guadalajara: Meeting of G20 Labour and Employment Ministers, 1-13.

Jacobs, M. (1991). The Green Economy: Environment, Sustainable Development and the Politics of the Future. London: Pluto Press.

Martinez-Fernandez, C., Hinojosa, C., & Miranda, G. (2010). Green Jobs and Skills: The Local Labour Market Implications of Addressing Climate Change. Working Document, CFE/LEED, OECD.

Metcalf, G. E. (2007). A Green Employment Tax Swap: Using A Carbon Tax To Finance Payroll Tax Relief. Tax Reform, Energy and the Environment Policy Briefs. World Research Institute, 1–8.

OECD (2011). Towards Green Growth. OECD Ministerial Council Meeting on 25-26 May 2011 Chair’s Summary.

OECD (2012). The Jobs Potential of A Shift Towards a Low-Carbon Economy. Final Report For The European Commission, DG Employment. ONS (2014). Labour Force Survey. Autumn Quarter.

Özsoy, C. (2011). Yeşil ekonominin dinamikleri: Yeşil işler ve beceriler. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 48(562), 19–32.

Pollin, R., Heintz, J., & Garrett-Peltier, H. (2009). The Economic Benefits of Investing in Clean Energy. PERI and the Centre for American Progress. Schumpeter, J. A. (1942). The Process of Creative Destruction. In Capitalism, Socialism and Democracy, Ch. 7, New York: Harper, 82–85.

Sector: Low Carbon Goods and Services (2014). Skills Action Plan in the D2N2 Area.

Stevens, C. (2009). Green Jobs and Women Workers: Employment, Equity, Equality. Report prepared by Candice Stevens for the International Labour Foundation for Sustainable Development (SustainLabour), ITUC (International Trade Union Confederation).

Stevens, C. (2012). Gender in the Green Economy. News & Views. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).

Strietska-Ilina, O., Hofmann, C., Durán Haro, M. and Jeon, S. (2011). Skills For Green Jobs A Global View. Geneva: Synthesis Report Based on 21 Country Studies, ILO.

Sungur, Z. (2011). Green Jobs: Perspective from HRD in Turkey. The 12th International Conference on HRD Research and Practice Across Europe. 25-27 May 2011, Gloucestershire University, UK, 1-14.

UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers. Nairobi.

UNEP/ILO/ITUC (2008). Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World Report. Worldwatch Institute Washington DC.

Upadhyay, H. and Pahuja, N. (2010). Low-Carbon Employment Potential in India: A Climate of Opportunities. Centre for Global Climate Research TERI and Global Climate Framework Discussion Paper. New Delhi: TERI/GCN – 2010:1.

World Bank (2012). Inclusive Green Growth the Pathway to Sustainable Development. Washington DC.