Yerel Yönetimlerce Engellilere Sunulan İstihdam Hizmetleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Örneği

Sosyal bir varlık olan ve toplum içerisinde yaşayan insan, çaba göstererek ve üreterek içinde bulunduğu topluma faydalı olmayı istemektedir. Bilindiği üzere çalışmayı ve üretmeyi her insan arzu etmektedir. Ayrıca iş gücüne katılma her insanın da hakkıdır. Engellilerin istihdamı adına ortaya konulacak her türlü çalışma ve çözümler ile birlikte engellilerin çalışma haklarına kavuşmaları, toplumla olan adaptasyonları açısından oldukça önemlidir. Çalışmak ve üretmekle birlikte insanlar, ekonomik ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarının da karşılanmasını istemektedir. Gerek özel sektörün gerekse kamu sektörünün engellileri istihdam ederek ülke ekonomisine katkısının büyük olacağından hiç şüphe yoktur. Bu çalışmada yerel yönetimlerin dezavantajlı vatandaşlara imkan ve olanaklar dahilinde sunduğu engelli istihdamının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü örneği üzerinde durulmuştur.

Employment Services Provided to Disabled by Local Governments: Case of Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Disabled People

The human being, who is a social entity and lives in the society, wants to benefit the society people live in by making efforts and producing. Every human being wants to work and produce. In addition, the right to work is the right of every person. It is very important that all kinds of work and solutions be put forward in the name of the employment of disabled people to have the right to work and adapt to society. In addition to working and producing, people ensure that their social needs as well as their economic needs are met. There is no doubt that both the private sector and the public sector will contribute greatly to the national economy by employing disabled people. In this article, the example of the Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Disabled People, which is provided by the local administrations to the disadvantaged citizens within the scope of opportunities, is emphasized.

Kaynakça

Arıkan, S. ve Ayyıldız, E. (2018). Engelli Bireylerin Destekli İstihdamı. Kocabaş, Ç. içinde, Türkiye’de Engelli Memur İstihdamı (s. 59-91). İstanbul: Akademik Kitaplar.

Çınar, N. (2010). Üniversite Kampüslerindeki Peyzaj Erişebilirliğinin Engelliler Açısından İrdelenmesi, Ankara.

Dursun, S. ve Aytaç, S. (2017). Çalışma yaşamında özel gruplar. Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım.

Genç, Y. ve Çat, G. (2013). Engellilerin istihdamı ve sosyal içerme ilişkisi. Akademik İncelemeler Dergisi, 8(1), 363–393.

Güleç, Y. (2014). Sosyal hizmetlerin yeniden yapılandırılmasında yerel yönetimlerin önemi ve işlevi, Bağcılar engelliler sarayı örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 486–500.

Henden, B. ve Henden, R. (2005). Yerel yönetimlerin hizmet sunumundaki değişim ve e-Belediyecilik, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 48-66.

Karaağaç, Ş. (2017). Sosyal Belediyecilik Üzerinden Engellilere Yönelik Hizmetler: İBB Engelliler Müdürlüğü Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2012). Özürlüler yerel hizmet rehberi İsöm modeli. İstanbul: İBB Basımevi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2019). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü İstihdam Birimi İstatistiki Verileri, İstanbul.

Mamatoğlu, N. (2015). Türkiye’de engelli istihdamının genel görünümü: İşveren gözüyle engelli istihdamını artırma konusunda önerilen politikalar. Alternatif Politika, 7(3), 524–561.

Orhan, S. (2013). Türkiye’de Özürlü Dostu İstihdam Politikaları (Durum Analizi ve Öneriler). Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No: 35.

Orhan, S. ve Selek, C. (2012). Özürlü istihdam yöntemlerinin uygulanabilirliği üzerine bir değerlendirme. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(2), 36–48.

Orhan, S. ve Uysal, S. (2019). Engelli bireylerin çalışma hayatında maruz kaldıkları duygusal yükler: Sakarya ili örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 271–291.

Öztürk, M. (2011). Türkiye’de engelli gerçeği. İstanbul: Müsiad Cep Kitapları: 3

Şen, M. (2018). Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler, Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 129-152.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2017). 2016 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara.

Tınar, Y. (2018). Engellilere yönelik kamu hizmetlerinin yönetimi ve sunumu: Karşılaştırmalı bir değerlendirme. İstanbul: Hiperyayın.

Tiyek, R. (2014). Yerel sosyal politika bağlamında “İş’te Engel Yok Projesi”. Sosyal Siyaset Konferansları, 66-67, 101–126.

World Health Organization. (2011). World Report on Disability, Malta.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf (11.07.2019).

http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Documents/engelliler_mudurlugu/engellibrosur_2017.pdf (11.07.2019).

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf (14.07.2019).

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin. Aspx?MevzuatKod=7.5.19050&MevzuatIliski= 0& sourceXmlSearch= (23.01.2020).

https://saglik.ibb.istanbul/iste-engel-yok-projesi-ile-engelli-bireyler-is-hayatina-atiliyor/ (28.08.2019).

https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/ EngellilerinHaklarinaIliskinSozlesme.pdf (18.12.2019).

https://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_475650/lang--en/index. htm (19.12.2019).

https://www.ibb.istanbul/CorporateUnit/Detail/43 (24.01.2020).

https://saglik.ibb.istanbul/kamp-hizmetleri/ (24.01.2020).

https://saglik.ibb.istanbul/ulasim-hizmetleri/ (24.01.2020).

https://saglik.ibb.istanbul/engelliler-mudurlugu/ (27.01.2020).

https://saglik.ibb.istanbul/egitim-hizmetleri/ (27.01.2020).

https://www.isper.istanbul/menu/isem-engelliler-merkezi-ve-bagli-birimler (26.01.2020).

https://mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5216.pdf (28.01.2020).

https://mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5393.pdf (28.01.2020).