YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE

Öz Çevre sorunlarının önlenmesi ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi sorumluluğunu üstlenen yerel yönetimlerinde taşıması gereken kimi nitelikler vardır. Yerel yönetimler, öncelikle "demokratik", "özerk", ve "saydam" bir yapıya sahip olmalıdır. Yerel yönetimler, hizmet ettikleri yerin sosyal ve çevresel özelliklerine uygun bir çevre politikası geliştirmeli ve yaşama geçirmelidir. Bunu yapabilmek için, özerk bir yapıya sahip olmalıdır. Toplumun ve çevrenin yerel özelliklerini dikkate alarak geliştirdikleri çevre politikasını, merkezi yönetimin olumsuz karışması olmaksızın yaşama geçirebilmek için "özerk" bir yönetim yapısına sahip olmalıdır. Çevre sorunları, insanın yaşamla ilgili etkinliklerinden kaynaklanmaktadır. Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları, daha da önemlisi temel varlık nedenleri, insan yaşamı ve insan yaşamının kalitesinin iyileştirilmesiyle ilgilidir. Bu yüzden yerel yönetimler dışarıda bırakılarak çevrenin korunması ve geliştirilmesi olanaklı değildir. Çevre sorunlarının başlıca nedeni olan insan etkinliklerinin büyük bir çoğunluğu, belediyelerin yetki sınırları içinde, ya belediyelerin izni ve denetimi altında ya da doğrudan doğruya belediyelerce gerçekleştirilmektedir.

Kaynakça

Dede, Emre, 2Q00H "Tehlikeli Atıklar Konusunda Yere] Yönetimlerin Sorumlulukları", Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi", Mart 200, Cilt 5, Sayı 3.

Ersöz, Halis YurtuS, 2006, "Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Alanındaki Rolü ve Organik Tarım Sistemine Katkısı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Örneği," Sürdürülebilir Rekabet Avantaj! Elde Etmede Organik Tarrm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Lh/gulamaİar içinde, (Ed. E. Hakkı Eraslan-Ferhat Şelii), Birinci Baskı, Kasım 2006, İstanbul, Uluslar arası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınlan, Yayın No: 2006/1

Erten, Metin, 1995, Yerel Yönetimler ve Çevre, Toplumsal Dönüşüm Yayınlan, İstanbul,1995,

Eıtürk, Hasan, 1996, Çevre Bilimlerine Giriş, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 10 Bursa 1996, s, 323

Evirgen, Muzaffer, 1996, "Yerel Yönetimlerin Çevre Sorunlarında Önceliklerimiz Nelerdir?", Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, Mayıs 1996.

Geray, Ceval, 1998, "Yerel Yönelimler ve Çevre", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, Temmuz 1998.

Gökçeer, Fikri, 1997, "Çevre Korunmasında Belediyelerin Rolü (1)", İller ve Belediyeler Dergisi, Nisan 1997, Sayı 618.

Gökçeer, Fikri, 1997, "Çevre Korunmasında Belediyelerin Rolü(2)", iller ve Beiednteler Dergisi, Mayıs 1997, Sayı 619.

Gündoğdu, Gürsel, 2000, "Çevre Yönetiminin Sorunları ve Açılım Alanları", İller W Belediyeler Dergisi, Kasım 2000, Sayı 661.

Kaplan, Ayşegül, 1997, Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Mülkiyeliler Birliği Vakfı yayını, Ankara, 1997.

Karaman; Zerrin Toprak, 1998, Çevre Yönetimi ve Politikası, İzmir,1998. Ruşen Keleş-Can Hamamcı, 2005, Çeütç Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, 5. Maskı, Ankara.

Mutlu, Ahmet, 2001, "Yerel Yönetimlerin Çevre Politikaları: Çorum Örneği", Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Cilt:6, Sayı 8.

Sandal, Ahmet, 2004, "Çevre Kirliliği İle Mücadelede Belediye Başkanlarına Tavsiyeler", Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Mayıs 2004, Cilt 9, Sayı 5.

Şengül, Mihriban, 1997, "Belediyeler ve Çevresel Etki Değerlendirmesi", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Ocak 1997.

Şengül, Mihriban, 1999, "Yerel Düzeyde Çevre Yönetimi ve Belediyeler", Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt S, Sayı 3, Temmuz 1999.

Şengül, Mihriban, 2002, "Çevre Yönelimine Halk Katılımı" Yolu Olarak "Belediye Yönetimine Halk Katılımı", Çağdaş Yerel Yönetimler, 11(2), Nisan 2002.

T.O Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007, "1. Çevre ve Ormancılık Şurası: AB Sürecinde Çevre ve Orman", 1. Çevre ve Orınancdık Şurası Kararlan: 1. Komisyon, Çevre ve Yerel Yönetimler, Antalya, 22-24 Mart 2005, http://www.otrni.gov.tr/sura.htm, 20. 07. 2007

TODAİE, 1991, Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor, Ankara, 1991, htrp://www,todaie.gov.tr/pdf/KAYA.PDF, 20. 02. 2007

Tortop, Nuri, 1999H Mahalli İdareler, Yargı Yayınlan, Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, Ankara 1999.

Türkiye OdaJar ve Borsalar Birliği, 19%, Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması: Yerel Yönelim Reformu özel İhtisas Komisyonu Raporu, Şubat 1996* s. 53

Yener, Zerrin, Arapkirlioğlu, Kumru, 1997, Küçük ve Orta Ölçekli Belediyeler İçin Çam' Yönetimi El Kitabı, Türk Belediyecilik Demeği ve Konrad Adenauer Vakfı yayını, Ankara, 1997.

Yıldırım, Ferzan Bayramoglu, 1994, Çevre ve Yerel Yönetim, TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Baskanlığı-IULA-EMME yayım, İkinci Baskı, İstanbul 1994.

Yıldırım, H. Hami, 1996, "Kentlerde Çevre Sorunları ve Belediyeler", Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, Ocak-Şubat 1996, Sayı 26.

Yıldız, Canan, 2007, "Yerel Yönetim Hizmetlerinde Kirlilik Önleme Olanakları", TMMOB Çevre Müh, Odası, Çevre pe Mühendis Dergisi, 25. Sayı, http://www.en ve.metu.edu.tr/people/gokseLdemirer/temizuretim/doc/B0008.pdf; 20. 02. 2007.

Yılmaz, Abdullah- Bozkurt, Yavuz, 2003, "Yerel Halkın Çevre Sorunlarına ve Sorumlularına Bakışı Üzerine Bir Araştırma", Yerel Yönetimler Kongresi, 3-4 Aralık 2003, Biga.

Zülüflü, Nafize, 2001, "Çevre Sorunları ve Atık Yönelimi", Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, Ocak 2001, Cilt 6, sayı L