YEREL YÖNETİMLER VE SPOR

Kaynakça

AK Parti stanbul l Ba kanl , “Belediye Yönetimi ve Belediyecilik,” stanbul, 2004.

Belediye Kanunu, Kanun No: 5393, Kabul tarihi 3.7.2005

Büyük ehir Belediyesi Kanunu, Kanun No: 5216, Kabul tarihi, 10. 7. 2005

Cankalp, Mehmet, “Sporda Yönetim ve Organizasyon,” Nobel Yay n-Da m, Ankara- 2002.

Çoban, Bilal, Yetim , Azmi, “Belediyelerin Spora Yakla mlar ,” içinde, “Sporda Sosyal Alanlar:Seçme Konular-1” (Ed. Fikret Ramazano lu), B çaklar Kitabevi,Ankara- 2004.

Do u, Gazanfer, Kesim, Ümit, Sivrikaya, Ömer, “Belediyelerin Sporla lgili levleri: Düzce Belediyesi Örne i,” Ça da Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 11, Say 2 Nisan 2002.

DPT, “ Beden E itimi, Spor ve stanbul Olimpiyatlar ,” Özel htisas Komisyonu Raporu, Ankara-2000.

Erdemli, Atilla “Yerel Yönetimler ve Spor,” F:\yerelspor\Radikal-online - Yazarlar - Yerel yönetimler ve spor.htm, 20. 01. 2007

Erkal, Mustafa, Güven, Özbay, Ayan, Dursun, “Sosyolojik Aç dan Spor,” Der Yay nlar , Geni letilmi 3. Bas m, stanbul-1998.

Fi ek, Kurthan, “Devlet Politikas ve Toplumsal Yap yla li kileri Aç ndan Dünyada ve Türkiye’de Spor Yönetimi, AÜ SBF Yay nlar , Ankara-1982.

l Özel daresi Kanunu, Kanun No: 5302, Kabul tarihi 22.2.2005

nan, Atilla, “Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Yard m Yap lmas ,” Ça da Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 3, Say 2, Mart 1994. DPT, a.g.e., s. 77

AK Parti stanbul l Ba kanl 174 stanbul Anadolu Yakas Belediyeleri, “ stanbul ve Anadolu Yakas Spor Dosyas :Problemler&Çözüm Önerileri,” stanbul-2000, Rapor No: 2.

Kahraman, At f, “Osmanl Spor Tarihi,” Osmanl Devletinde Spor, Kültür Bakanl Yay nlar : 1697, Ba vuru Kitaplar : 27, Ankara- 1995

Kaya, Erol, “Sunu ,” Pendik Toplant lar 9, “ Yerel Yönetimler ve Spor: Olimpiyat Ruhunun Yerle mesi ve Amatör Sporun Geli mesinde Yerel Yönetimlerin Rolü, 15 Ocak 2004. http://www.pendik.bel.tr/documents/custom/PT_9%20YEREL%20YÖNET ML ER%20VE%20SPOR.pdf; 20. 01. 2007

Meydan Larousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, 18. Cilt.

Orta, Lale, “Belediyeler ve Spor,” Yerel Yönetimler Kongresi: Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yap lanma, 3-4 Aral k 2004, Çanakkale.

Öngel, Hasan Basri, “Türk Kültür Tarihinde Spor,” Kültür Bakanl Yay nlar /2564, Ankara-2001.

Özdemir, Ahmet, “Belediyelerin Spor Kulüplerine Yapt klar Yard mlar,” ller ve Belediyeler Dergisi, Say 641, Mart-1999.

Ramazano lu , Fikret (Ed.), “Sporda Sosyal Alanlar:Seçme Konular-1, ” B çaklar Kitabevi, Ankara-2004.

Rüzgar, Hasan, “Sporda Devletin Önemi”, ller ve Belediyeler Dergisi, A ustos 1996, Say 610.

Rüzgar, Hasan, “Yerel Yönetimler Gençlik ve Spor,” ller ve Belediyeler Dergisi, Temmuz-A ustos-Eylül 2002.

Rüzgar, Hasan,“Çankaya Belediyesi ve Spor,” ller ve Belediyeler Dergisi, Y l 50, Kas m 1994, Say 589, s. 485-486

Sivrikaya, Ömer, “ Belediyelerin Sporla lgili levleri(Düzce Belediyesi Örne i),” Abant

zzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bas lmam Yüksek Lisans Tezi, Bolu, 2000.

Sunay, Hakan, “Türkiye’de Sporun Yayg nla mas ,” Milli E itim Dergisi, Temmuz,

ustos, Eylül,, 2000, Say 147, http:www.meb.gov.tr/index1024.htm

enyurt, lhami, “Yerel Yönetimlerde Spor Pazarlamas ,” Marmara Üniversitesi, Sa k Bilimleri Enstitüsü, Bas lmam Yüksek Lisans Tezi, stanbul, 2005.

Üç k, Fehim,” Türk Spor Yönetimindeki Geli meler ve De erlendirilmesi,” Spor Bilimleri I. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, 15-16 Mart 1990, Ankara.

Yalk n, Yusuf, “ Sporun Geli mesinde Önemli Bir Unsur Olarak Yerel Yönetimler,” ller ve Belediyeler Dergisi, Haziran 2001, Say 667.