ÜSKÜDAR İLÇESİNDE AİLELERİN SOSYAL TUTUM VE DAVRANIŞLARI: HANE HALKI REİSLERİ (HHR) ÜZERİNE GÖRGÜL (AMPİRİK) BİR ARAŞTIRMA

Kaynakça

DPT; Türk Aile Yap×V× AraüW×rmas×, Ankara: DPT Sosyal Planlama Genel Müdürlüùü, 1992.

Baysal, Ayüe; Beslenme Kültürümüz, Ankara: T.C. Kültür Bakanl×ù× Yay×nlar× No. 1230, 2000.

T.C. Gazi Üniversitesi; Üniversite Gençliùi 2001, Üniversite Gençliùinin Sosyo-Kültürel Profili Üzerine Bir Alan AraüW×rmas×, Erdinç Yaz×F× (Proje yöneticisi), Ankara, s. 106.

Murat, Sedat; Bütünleüme Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliùi’nin Karü×laüW×rmal× Sosyal Yap×V×, ústanbul: Filiz Kitapevi, 2000.

Murat, Sedat; “AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Karü×laüW×rmal× Nüfus Yap×V×”, Tüm Yönleriyle Türkiye AB úliükileri, (Editörler: Prof. Dr. Mustafa Aykaç-Yrd. Doç. Dr. Zeki Parlak), ústanbul: Elif Yay×nlar×, 2002.

Bayhan, Vehbi; Üniversite Gençliùinde Anomi ve Yabanc×laüma, Ankara: T.C. Kültür Bakanl×ù× Yay×nlar×, 1997.

'úE; 2000 Bina Say×P× Sonuçlar× (Yay×nlanmam×ü veriler).

Karpuz, Haüim; “Türk Ailesinin Yaüad×ù× Geleneksel Konutlar”, T.C. Baübakanl×k Aile AraüW×rma Kurumu I. Aile ûüras× Bildirileri, 17-20 Aral×k 1990, Ankara.

Kahya Birgül, Alev; “Kitle úletiüim Araçlar×ndan Televizyonun Aile Üzerindeki Etkisi”, T.C. Baübakanl×k Aile AraüW×rma Kurumu III. Aile ûüras× Bildirileri, Ankara.

Köktaü, Emin; Türkiye’de Dini Hayat, ústanbul: úüaret Yay×nlar×, 1997.