Üsküdar İlçesinde Ailelerin Konut Sahipliği ve Konuta Yaklaşım Biçimleri: Hanehalkı Reisleri (HHR) Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Öz Özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra sanayinin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan kırsal kesimlerden kentlere yönelik yoğun göç ve hızlı nüfus artışı ülke ve İstanbul geneli ile Üsküdar'da kentleşmeyle birlikte konut sorununu da gündeme getirmiştir. Bu sürecin yarım yüzyıldan daha uzun bir süredir devam etmekte olduğu görülmektedir. Ülkemizin kentleşme ve konut alanında yaşadığı gelişmeleri, aile yapısında meydana gelen değişmeleri ve bu gelişme ve değişmelerin konut sahipliliği ve konut tercihleri üzerindeki etkisini belirleyebilmek için görgül (ampirik) araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla, Üsküdar genelinde 992 Hanehalkı Reisiyle (HHR) yüzyüze mülakat yapılmış ve HHR'nin konut tercihleri tespit edilmiştir. Ayrıca, Üsküdar genelindeki bu veriler, DPT'nın 1988 yılında yapmış olduğu araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma ile aradaki farklar ve benzerlikler ortaya konmaya çalışılmıştır.