Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Riski, Kariyer Beklentileri ve Siyasal Marjinalleşme

Öz İşsizlik günümüzde gelişmekte olan ülkeler kadar, gelişmiş Batı ekonomileri için deönemli bir problemdir. Bu nedenle bazı araştırmacılar, bu dönemi “işsizlik çağı” olaraktanımlamaktadırlar. Geleneksel olarak bu sorunu en fazla hisseden “gençlik” kategorisi,istihdam olanaklarındaki daralmanın yıpratıcı sonuçlarından en fazla etkilenen grupolurken; yeni döneme özgü olarak sorun “genç – eğitimliler” arasında da yaygın olarakhissedilmeye başlanmıştır. Bazı araştırmalar gençler arasında yaygınlaşan ve eğitiminde etkileyemediği yüksek işsizlik oranları ile siyasal marjinalleşme arasında bağlantıkurmaktadırlar. Bu çalışma, Türkiye’de işsizlik ile siyasal marjinallik arasındaki ilişkileriincelemeye odaklanmaktadır. Ancak farklı olarak siyasal marjinalleşmenin etkisi, fiiliişsizliğin yarattığı etkiler yerine; üniversite öğrencileri arasındaki işsizlik beklentilerindenhareket edilerek ölçülmeye çalışılacaktır. Bu amaçla Springer,vd (2001) tarafındangeliştirilen kariyer beklentileri ölçeğiyle Bay ve Blekasune (2002)’nin çerçevesi arasındakiilişkilerin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Kaynakça

Akbaş, K. (2013). Sınıf ve Orta Sınıf Tartışmaları Arasında Yaldızlı Yakalılar: Avukatlar İşçileşiyor mu? Praksis, (32), 115–144.Akkoyunlu-Wigley, A., Akkoyunlu, B. (2011). Türkiye’de Eğitim Değerinin Ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (40), 375–385.Aslan, B. Y. (2015). Genç İşsizliğe Yönelik Alan Araştırması : Üniversite Öğrencileri Arasında Kaygı ve Umutsuzluk. Çalışma İlişkileri Dergisi, 6(2), 71–86.Baglioni, S., Mota, L. F. O. (2013). Alike but not alike: Welfare state and unemployment policies in Southern Europe. Italy and Portugal compared. International Journal of Social Welfare, 22(3), 319–327. Bandura, A. (1999). Exercise of Personal and Collective Efficacy in Changing Societies. (eds. A. Bandura), Self-Efficacy in Changing Society Cambridge: Cambridge, 1-44. University Press.Barakat, B., Urdal, H. (2009). Breaking the Waves? Does Education Mediate the Relationship Between Youth Bulges and Political Violence? The Wrold Bank - Policy Research Working Paper, http://doi.org/doi:10.1596/1813-9450-5114Baştürk, Ş. (2011). Türk Toplumunda Sosyal Sermaye, Toplumsal Ağlar ve Sosyal Hareketlilik. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BursaBay, A.-H., Blekesaune, M. (2002). Youth, unemployment and political marginalisation. International Journal of Social Welfare, 11(2), 132–139. Bell, D. N. F., Blanchflower, D. G. (2010). Youth Unemployment : Déjà Vu ?, http://ftp.iza.org/dp4705.pdf (erişim tarihi: 28.07.2017).Biggart, A., Kovacheva, S. (2006). Social Change, Family Support, and Young Adults in Europe. New Directions for Child and Adolescent Development, (113), 49–61. Bora, A. (2011a). Aile: En Güçlü İşsizlik Sigortası. (eds. Bora, T., vd.)Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği , , İstanbul: İletişim Yayınları, 181- 201.Bora, A. (2011b). Çalışmakla Var Olacağım Gibi...: İşsizliğin Duygu Dünyası. (eds. Bora, T., vd.) Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği, İstanbul: İletişim Yayınları, 117-139.Bora, T. (2011). “KPSS’ye Sığındım..”:İşsizler, Seçme Sınavları, Stres ve Adalet Duygusu. (eds. Bora, T., vd.) Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği, İstanbul: İletişim Yayınları, 259–273. Bora, T., Bora, A., Erdoğan, N., Üstün, İ. (2011). Boşuna mı Okuduk?: Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği. İstanbul: İletişim Yayınları.Boratav, K. (2011). "Boşuna mı Okuduk?", http://haber.sol.org.tr/yazarlar/korkut-boratav/bosuna-mi-okuduk-43993, (erişim tarihi: 08.08.2017). Bradley, S. (1991). An Empirical Analysis of Occupational Expectations. Applied Economics, 23(7), 1159–1174.Britt, C. L. (1997). Reconsidering the unemployment and crime relationship: Variation by age group and historical period. Journal of Quantitative Criminology, 13(4), 405–428. Cammaerts, B., Bruter, M., Banaji, S., Harrison, S., Anstead, N. (2016). Youth Participation in Democratic Life: Stories of Hope and Disillusion. Hampshire: Palgrave MacMillan.Cankurtaran Ontas, O., Buz, S., & Hatiboglu, B. (2013). Youth and political participation: case in Turkey. European Journal of Social Work, 16(2), 249–262. Carle, J. (2000). Political activity in the context of youth unemployment. Experiences from young people in six Northern European countries. Young, 8(4), 16–39. Cook, P. J., & Frank, R. H. (1993). The growing concentration of top students at elite schools. Studies of Supply and Demand in Higher Education, http://www.nber.org/books/clot93-1, (erişim tarihi: 09.07.2017). Cramer, C. (2010). Unemployment and Participation in Violence. World Development Report 2011 Background Paper, 37, http://web.worldbank.org/archive/website01306/web/pdf/wdr%20background%20paper%20-%20cramer.pdf (erişim tarihi: 04.08.2017).Çelik, K. (2008). “My state is my father”: youth unemployment experiences under the weak state welfare provisions of Turkey. Journal of Youth Studies, 11(4), 429–444. de Lange, M., Gesthuizen, M., Wolbers, M. H. (2014). Consequences of flexible employment at labour market entry for early career development in the Netherlands. Economic and Industrial Democracy, 35(3), 413–434. Değirmenci, N., Kaya, B. (2014). 2014 Başkanlık Seçim Sürecinde Gençlerde Siyasal Güven Ve Sinizm : Genç Diyojenlerden Genç Vatandaşa. Toplum ve Demokrasi, 9(19–20), 109–126.Deniz, A. Ç. (2014). Öğrenci İşi: Üniversite Öğrencilerinin Gündelik Hayatı - İstanbul Örneği. İstanbul: İletişim Yayınları.Develi, H. (2013). Eğitimli kadınların istihdamı iç acıcı değil…, https://www.dunya.com/kose-yazisi/egitimli-kadinlarin-istihdami-ic-acici-degil/17739, (erişim tarihi: 07.08.2017). DİSK-AR. (2015). İşsizlik rekor kırdı, üniversite mezunu kadınlarda işsizlik katlandı, https://disk.org.tr/2015/02/issizlik-rekor-kirdi-universite-mezunu-kadinlarda-issizlik-katlandi/ (erişim tarihi:07.08.2017). Dougherty, J., Kohavi, R., & Sahami, M. (1995). Supervised and unsupervised discretization of continuous features. In Proceedings of the 12th International Conference on Machine Learning, 194–202. http://robotics.stanford.edu/users/sahami/papers-dir/disc.pdf, (erişim tarihi. 13.08.2017). Dursun, S., Aytaç, S. (2012). Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri ile Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırna. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 373–388.Erdoğan, E., Özdemir, M. Ç. (2015). Eğitimli Genç İşsizliği Araştırması: Sakarya İli Örneği. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.Erdoğan, N. (2011). Sancılı Dil, Hadım Edilen Kendilik ve Aşınan Karakter: Beyaz Yakalı İşsizliğine Dair Notlar. (eds. Bora, T., vd.) Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği, İstanbul: İletişim Yayınları,75-115. Ersoy-Kart, M., Erdost, H. E. (2008). Unemployment Worries Among Turkish University Students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(2), 275–288. Esas Sosyal. (2016). Türkiye ’ de Diplomalı Gençlerin İşsizliği Kamuoyu Araştırması , 2015. http://www.esassosyal.org/files/arastirmalar/EsasSosyal-Ipsos-Kamuoyu-Issizlik-Arastirma-Sunumu.pdf, (erişim tarihi: 06.08.2017).Falk, A., Kuhn, A., Zweimüller, J. (2011). Unemployment and Right-wing Extremist Crime. Scandinavian Journal of Economics, 113(2), 260–285. Flanagan, C., Sherrod, L. R. (1998). Youth Political Development : An Introduction. Journal of Social Issues, 54(3), 447–456. Freud, S. (1992). Endişe. İstanbul: Dergah Yayınları.Furnham, A. (1982). Explanations for Unemployment in Britain. European Journal of Social Psychology, 12(4), 335–352.Galais, C. (2014). Half a Loaf Isn’t Better than no Bread : Employment-related Grievances and Emotions as Triggers of Protest in Spain. IPSA 2014 World Congress. Montreal. http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_32734.pdf (erişim tarihi: 21.07.2017).Gartell, M. (2009). Unemployment and subsequent earnings for Swedish college graduates: A study of scarring effects. IFAU - Institute for Labour Market Policy Evaluation. http://www.eale.nl/conference2008/Programme/PapersB/add70468_RkMW0QlaQe.pdf, (erişim tarihi: 04.08.2017)Giddens, A. (2004). Modernliğin Sonuçları. istanbul: Ayrıntı Yayınları.Giugini, M., Lorenzini, J. (2013). Employment Status and Political Participation: Does Exclusion Influence the Protest Behavior of the Young Unemployed? (eds. B. Andreosso-O’Callghan, F. Royall), Economic and Political Change in Asia and Europe: Social Movement Analyses, Dordrecht. 71-86.Gizir, C. A. (2005). Ortadoğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196–213.Göle, N. (1998). Mühendisler ve İdeoloji: Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere. İstanbul: Metis Yayınları.Greenstein, F. I. (1965). Personality and Political Socialization : The Theories of Authoritarian and Democratic Character. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 361, 81–95.Gunay, D., Gunay, A. (2011). 1933’den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 1-22.Habermas, J. (1997). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. İstanbul: İletişim Yayınları.Hammer, T. (2002). Youth Unemployment, Welfare and Political Participation: A Comparative Study of Six Countries. (eds. G. A. Jorgen, P. H. Jensen), Changing Labour Markets, Welfare Policies and Citizenship, Bristol: Polity Press, 129–148. Heck, R. H., Thomas, S., ,Tabata, L. (2012). Multilevel Modeling of Categorical Outcomes Using IBM SPSS. New York: Taylor & Francis.Henn, M., Foard, N. (2012). Young people, political participation and trust in Britain. Parliamentary Affairs, 65(1), 47–67. Hobbins, J., Lahusen, C. (2015). Between Evasion and Activism: A Qualitative Inquiry into the Political Behavior of German and Swedish Long-Term Unemployed. Partecipazione E Conflitto, 8(3), 788–813. Hogg, M. A., Kruglanski, A., van den Bos, K. (2013). Uncertainty and the Roots of Extremism. Journal of Social Issues, 69(3), 407–418. Horowitz, I. L., Liebowitz, M. (1968). Social Deviance and Political Marginality: Toward a Redefinition of the Relation between Sociology and Politics. Social Problems, 15(3), 280–296.Işın, E. F., Turner, B. S. (2007). Investigating Citizenship: an agenda for citizenship studies. Citizenship Studies, 11(1), 5–17. Jæger, M. M. (2009). Sibship size and educational attainment. A joint test of the Confluence Model and the Resource Dilution Hypothesis. Research in Social Stratification and Mobility, 27(1), 1–12. Jasper, J. M. (2011). Emotions and Social Movements : Twenty Years of Theory and Research. Annual Review of Sociology, 37, 285–303.Kalleberg, A. L., Reskin, B. F., Hudson, K. (2000). Bad Jobs in America : American Sociological Review, 65(2), 256–278. Kılıç, C. (2017). Bazı mezunlar işsiz kalmıyor. http://m.milliyet.com.tr/yazarlar/cem-kilic/bazi-mezunlar-issiz-kalmiyor-2434264/ (erişim tarihi: 07.08.2017). Laanani, M., Ghosn, W., Jougla, E., Rey, G. (2015). Impact of unemployment variations on suicide mortality in Western European countries (2000–2010). Journal of Epidemiology and Community Health, 69(2), Lent, R. W., Brown, S. D., Hackett, G. (1994). Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic Interest, Choice, and Performance. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79–122. Lorenzini, J. (2015). Subjective Well-Being and Political Participation: A Comparison of Unemployed and Employed Youth. Journal of Happiness Studies, 16(2), 381–404. Lüküslü, G. D. (2005). Constructors and Constructed: Youth as a Political Actor in Moderninsing Turkey. (eds. J. Forbig), Revisiting youth political participation. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 29-36. Mardin, Ş. (2004). Türkiye’de Gençlik ve Şiddet. Türk Modernleşmesi - Makaleler 4, İstanbul: İletişim Yayınları, 251–289.Marshall, T. H. (2006). Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Metz, A. J., Fouad, N., Ihle-Helledy, K. (2009). Career Aspirations and Expectations of College Students: Demographic and Labor Market Comparisons. Journal of Career Assessment, 17(2), 155–171. Mohdin, A. (2017). Europe’s youth don’t care to vote—but they’re ready to join a mass revolt. https://qz.com/971374/europes-youth-dont-care-to-vote-but-theyre-ready-to-join-a-mass-revolt/ (erişim tarihi: 03.08.2017). Moreau, M.-P., - Leathwood, C. (2006). Graduates’ employment and the discourse of employability: a critical analysis. Journal of Education & Work, 19(4), 305–324. Morrell, S., Page, A., Taylor, R. (2001). Unemployment and Youth Suicide. Economic and Labour Relations Review, 12(1), 4–17. Pacheco, J. S. (2008). Political socialization in context: The effect of political competition on youth voter turnout. Political Behavior, 30(4), 415–436. Petrie, M. (2004). A Research Note on the Determinants of Protest Participation: Examining Socialization and Biographical Availability. Sociological Spectrum, 24(5), 553–574. Reuben, E., Wiswall, M., Zafar, B. (2017). Preferences and Biases in Educational Choices and Labour Market Expectations: Shrinking the Black Box of Gender. Economic Journal, 1–34. Rudd, P., Evans, K. (1998). Structure and Agency in Youth Transitions: Student Experiences of Vocational Further Education. Journal of Youth Studies, 1(1), 39–62. Scarpetta, S., Sonnet, A., & Manfredi, T. (2010). Rising youth unemployment during the crisis. OECD Social, Employment, and Migration Working Papers, (106), 35. http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/rising-youth-unemployment-during-the-crisis_5kmh79zb2mmv-en, (erişim tarihi:29.08.2017). Sloam, J. (2014). New Voice, Less Equal. Comparative Political Studies, 47(5), 663–688. Solhaug, T., Kristensen, N. N. (2013). Political learning among youth: Exploring patterns of students’ first political awakening. Citizenship, Social and Economics Education, 12(3), 174–185. Springer, S. H., Larson, L. M., Tilley, B. P., Gasser, C. E., Larson, L. M., Quinn, A. C. (2001). The Development of an Educational and Career Outcome Expectancy Scale. In Annual Meeting of American Psychological Association. San Francisco, CA. https://eric.ed.gov/?id=ED462637, (erişim tarihi: 04.05.2017).Standing, G. (2014). Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf. İstanbul: İletişim Yayınları.Tansel, A. (2013). Private Tutoring and Inequitable Opportunities in Turkey. (eds. Bray,M.,Mazawi,A.E.,Sultana,R.G.), Private Tutoring Across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity, Roterdam: Sense Publisher, 177–186.Taş, N., Doğan, A., Önder, E. (2014). İşsizlik, Takibe Düşen Kredi ve Boşanma Oranı Değişkenlerinin Suç Sayısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye için Bölgesel Panel Veri Analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 13–35.Tayfun, A., Korkmaz, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 534–558. Thomsen, J.-P. (2016). Test-Based Admission to Selective Universities: A Lever for First-Generation Students or a Safety Net for the Professional Classes? Sociology, http://doi.org/10.1177/0038038516653097TÜİK. (2017). İstatistiklerle Gençlik. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24648 (erişim tarihi: 05.06.2017).Üstün, G., Dedekoç, Ş., Kavalalı, T., Öztürk, F., Sapçı, Y., Can, S. (2014). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulmaya İlişkin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 200–221. Vardar, Ö. (2007). Government - University Interfaces, Globalisation and Internationalisation in Turkey. (eds. A. Pausits, A. Pellert), Higher Education Management and Development: In Central, Southern and Eastern Europe Münster: Waxmann-Verlag. 95-108.Vroom, V. H. (1959). Some personality determinants of the effects of participation. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 59(3), 322–327. Westman, M., Etzion, D., & Horovitz, S. (2004). The Toll of Unemployment Does Not Stop with the Unemployed. Human Relations, 57(7), 823–844. Wilson, S., & Ebert, N. (2013). Precarious work: Economic, sociological and political perspectives. The Economic and Labour Relations Review, (24), 263–278.