ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE'NİN POTANSİYEL HİZMET ENDÜSTRİLERİNE İLİŞKİN ANALİZLER

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Clark, Colin (1957), The Conditions of Economic Progress, 3rd ed., London, Macmillan&Co. Ltd.

TÜúK (2006), ústatistikler, http://www.tüik.gov.tr/Istatistikler, Eriüim: 1 Nisan. ------ (2003), Hizmet ústatistikleri 2001, Ankara, Ekim.

DPT (2000), Hizmet Ticaretinin Serbestleütirilmesi, 8.BYKP, Özel úhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, DPT:2543-ÖúK:559.

------ (2001), úQüaat, Müteahhitlik, Mühendislik ve Müüavirlik Hizmetleri, 8.BYKP, Özel úhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, DPT:2566-ÖúK:582.

Dura, Cihan., Atik, Hayriye (2002), Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, ústanbul, Literatür Kitabevi.

Ekinci, Mehmet Behzat (2004), “Uluslararas× Hizmet Ticaretindeki Kurumsal Liberalizasyon Süreci ve Türkiye”, Bas×lmam×ü Doktora Tezi, ústanbul, ústanbul Üniv., Sosyal Bilimler Enst., úktisat ABD.

Gibbs, Murray, Hayashi, Michiko (1990), “Sectoral Issues and the Multilateral Framework for Trade in Services:An Overwiew”, Trade in Services:Sectoral Issues, Geneva, UNCTAD/ITP/26.

HM (2004), “Türkiye ve GATS”, Hazine Müsteüarl×ù×, http://www.hazine.gov.tr, Eriüim: 3 Ocak.

úncekara, Ahmet., K×lk×ü, Y×ld×U×m (1999), Karadeniz Limanlar×Q×n Bölgesel Ticaretin Geliüimindeki Önemi ve úülevi, ústanbul, úTO Yay×Q×, No:1999- 50.

Karauçak Oùuz, ûebnem (1987), Uluslararas× Alanda Hizmet Sektörünün Geliüimi:Avrupa Topluluùu Örneùi, ústanbul, úKV Yay×Q×.

Ongun, M. Tuba (1997), “Hizmet Ticareti Genel Anlaümas× ve Olas× Sonuçlar×” Türk-úü Y×ll×ù×, 1990’lar×n Bilançosu-Deùerlendirme Yaz×lar×, 2. cilt, TúSKTürk-úü AraüW×rma Merkezi.

Seyidoùlu, Halil (1993), Uluslararas× úktisat-Teori, Politika ve Uygulama, 9.bask×, ústanbul, Güzem Yay×nlar×.

-------------------- (2003), Uluslararas× úktisat-Teori, Politika ve Uygulama, 15.bask×, ústanbul, Güzem Yay×nlar×.

TCMB (2006), Ödemeler Dengesi ústatistikleri, http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cbt.html, Eriüim: 3 Nisan.

WTO (2002), “Doha Development Agenda: Services Negotiations”, Press Release, Press/300, http://www.wto.org, Eriüim: 28 June, (02-3693).

WTO (2006), Statistics, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e.htm, Eriüim: 30 Mart.

<×ld×U×m M×zrak, Nihal (2002), “Uluslararas× Hizmet Ticaretinin Kavramsal, Ampirik ve Analitik Boyutlar×: úktisat Politikas× Sorunlar× ve Türkiye Bulgular×”, Bas×lmam×ü Doktora Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, úktisat ABD.

---------------------------- (2004), “Uluslararas× Hizmet Ticaretinin Geliümesinde únternet ile Elektronik Ticaretin Rolü ve Türkiye”, Dünya Ekonomisinde Bütünleüme Hareketleri ve Türkiye, Editör: Nihal Y×ld×U×m M×zrak, Ankara, Siyasal Yay×nevi.