TÜRKİYE'DE SENDİKALARIN ÖZELLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI

Öz Bu çalışmada, Türkiye'deki işçi ve memur kesimlerinden belli başlı sendikaların özelleştirmeye olan yaklaşımları ve tavırları ele alınmıştır. Sendikaların özelleştirme konusundaki eğilimleri, genel hatlarıyla ve her bir sendika için ayrı ayrı belirtilmiş, daha sonra bu ayrı yaklaşımlar ortak bir çerçevede değerlendirilmiştir. Diğer taraftan işveren kesiminin, özelleştirme karşısındaki tavırları sergilenmiştir. Böylece, bu değerlendirmeler ile Türkiye'deki işçi ve memur sendikalarının ve işveren sendikasının günümüzde özelleştirme konusuna olan yaklaşımlarının bir resmi çekilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

A k k a y a , Yüksel (22.116.2007), "Özelleştirme ve Sendikal Politikalar/' 3 A ğ u s t o s 2003, (Çevrimiçi) h t t p : / / w w w . s e n d i k a . o r ^ / y a z i . p h p ? y a z i _ n o = 7 9 .

Alper, Y u s u f 0 9 9 4 ) , İktı&ırfi Amaçlım vc Sçtj/Ü Sonuçlarıyla Oa/igffrmf, A n k a r a : Sa£lık-İ$ Yayınları.

Aydın, Murat (22.06.2007), " Y a Bileceğiz Y a Değişeceğiz/' 27 O c a k 1996, (Çevrimiçi) h l i p : / / w w w . a k s i y o n , c o m , t r / y a z d ı r . php?i d=20058,

B^ğdadioglu, Enis (12.12.2005), "Babalar G i b i Özelleştirme," (Çevrimiçi)

h t ip ;//ww w. tu rkı s. org. t r/ı çer fk/ıı ta kaleozellest irme. htm.

Başbakanlık (22.05.2007),

h t t p V / r e y a ^ a s b a ^

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (12.01.2007), " T ü r k i y e1 de

Özelleştirme/' http:/ALnvıı\oib.govdr/program/turknfede_ozeIlestirtneJıtm.

Birleşik Metal-İş Sendikası (2000), 0&rffcftfrfHf Kaplamında Asıl Çelik Gerçeği, İstanbul: Birleşik Metat-İş Sendikası Yayınları.

Boynukara, A d n a n (25 12.2005), " T ü r k i y e ' d e Özelleştirme," (Çevrimiçı) ıttp://Timm'.ynrindergısi.com/yarınder$isı2 /ekim02f4-5.html.

Budak, Rıdvan (1995), " E m e k ç i Seçeneği ve Sendikalar," Özelleştirme Değil Kamulaştırma, İstanbul: Kaynak Yayınları.

Centel, T a n k u t (2006)/'İş Sağlığı v e Güvenliği Alanındaki S o n Gelişmeler," SkÜ Deresi, S. 3, Eylül, s. 5-8.

Çelik, Necati (1992), "Özelleştirme K o n u l u Basın Toplantısı/' özelleştirme mı Tekelleşme mı?, A n k a r a : O z Gıda-lş Sendikası Yayınları,

Çelik, Necati (1995), "Özelleştirme, Kapat K u r t u l Politikasına D ö n ü ş m e m e l i d i r , " Ç ı v Y i W , S a y ı 13, O c a k - N i s a n .

Dereli, Toker (1993), " ö z e l l e ş t i r m e n i n Endüstri İlişkilerine E t k i s i / ' Basisen, Sayı 51,

DİSK (1993)H Türkiye'de Özelleştirme Paneli, İ s t a n b u l DİSK Yayınları

DİSK (1996), DİSK Olağanüstü Genel Kurul Çalışma Raporu, 1994-1996, N o : 20, İstanbul: DİSK Yayınları.

DİSK (6.1.2006), "DİSK Yönetim K u r u l u 2005 Yılı Değerlendirmesi v e 2006 Yılı Hedefler/' (çevrimiçi) http://ıtnme.dtsk.or^Jr/VıeıvDetails.asipx?jd=49.

DİSK Tarım O r m a n - S e n (2005), " T a n m Sektöründeki Özelleştirmelerin Bilançosu," 2Ö,Yilında Türkiye'de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005, A n k a r a : T ü r k Mühendis ve M i m a r Odaları Birliği Yayınları.

Ersöz, Halis Y . , v d , (2004); özelleştirme ve Çatışanların Mülkiyet Sahipliği; Kartiemır

örneği, İstanbul: Alfa Yayınları,

tlak-İş (22.06.2007), "Faaliyet R a p o r u / ' (Çevrimiçı)

w w w . h a k i s . o r g . t r / f a a l i y e l _ r a p o r u / uye_sendikalar.htm.

Hak-İş (2000), "Hak-İş'len 5 e z e r e T ü r k i y e 2000' R a p o r u / ' Hak-iş Deresi, S. 55,

T e m m u z , s. 4-13.

İnan, Ö m e r (1998), " T ü r k i y e ' d e Özelleştirme U y g u l a m a l a r ı , " İktisat Fakültesi

Mecmuası, C . 47, S. 1-4, s. 133-150.

Kılıç, Salih (2005), "Açılış K o n u ş m a l a r ı , " 20. Yılında Türkiye'de Özelleştirme Gerçeği

Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005, A n k a r a : Türk M ü h e n d i s ve M i m a r Odaları Birliği Yayınlan.

T Ü R K İ Y E ' D E S E N D İ K A L A R I N Ö Z E L L E Ş T İ R M E Y A K L A Ş I M L A R I 115

Özçelik-İş (1999), 9. Olağan Genci Kurul Çalışma Raporu, A n k a r a : Özçelik-İş Yayınları.

S a n o g l u , H . İbrahim (2006), "Türk H u k u k u n d a İş G ü v e n c e s i / ' Hukuk Dünyası, S. L O c a k - M a r t , s, 57-68.

Selamoğiu, Ahmet (1995), İşçi Sendikacı}iğinin Gücündeki Değişim A n k a r a : Türk Tarih K u r u m u Basımevi,

Şener, O r h a n (1994), " D ü n y a d a Özelleştirme U y g u l a m a l a r ı , " Dünyada ve Türkiye'de Özelleştirme, ( E d s . Ergili Arıoğlu), A n k a r a , Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yit vınlan. J

Taşken , Savaş (2003), " T ü r k İş Mevzuatında İş Güvencesi Sorunu ve Hazırlanan Yasa Tasarısının Esasları/' Sosyal Siyaset Konferansları, 45. Kitap, & 1 5 5 1 7 ü ,

TİSK (1995), TİSK 19. Olağan Gene Kuru Çalışma Raporu, A n k a r a : TİSK Y a y ı n l a n .

TİSK (1999), Özelleştirmenin Neresindeyiz?, A n k a r a : TİSK Yayınlan.

TİSK (2004), TİSK 22. Genel Kurul Çalışma Raporu, A n k a r a ; TİSK Yayınları.

TİSK (25.12.2005), "Türkiye'de Özelleştirme ve Piyasa Ekonomisine Geçiş," (Çevrimiçi) http://wwwdisk.org.tr/yayiniar.asp?sbj=k&id=8î.

T o m b u l , İsmail Hakkı (2005), "Açılış K o n u ş m a l a r ı / ' 20. Yılında Türkiye'de Özelleştirme Gerçeği Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005, A n k a r a : Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Yayınlan.

Türk-İş (1993), Başkanlar Kuruluna Sunulan özelleştirme Raporu, A n k a r a : Türk-İş Yayınları.

Türk-İş (1999), KİT'ler ve Özelleştirme: İddialar ve Gerçekler, A n k a r a : Türk-İş Araştırma Merkezi Yayınlan.

Türk-İş (25.12.2005), "Türk-İş: Özelleştirme Kararları Gözden Geçirilmeli," (Çevrimiçi) ıttp://scndıka.org/yazi.php?yazı_no=1879.

Türkiye K a m u - S e n (2004a)H İstihdam, İşsizlik ife ücret Sorunlarına Çözüm Arayışları, No: 10H A n k a r a : Türkiye K a m u - S e n Argo Y a y ı n l a n .

Türkiye K a m u - S e n (2004b), " A K P H ü k ü m e t i ' n i n K a r n e s i , " Siyasal Araştırmalar.

Türkiye K a m u - S e n (23,1.2006*0, " M u d e n Ydsrtsı mı İhanet Y a s a s ı m ı ? / ' (Çevrimiçi) http://wwıt\kaınusenlor^.tr/kitap/maden.html

Türkiye K a m u - S e n (23.1.2006b), " A B Nasıl Bir Türkiye İstiyor?/' (Çevrimiçi) // t tj >://it >ww. fca m 11 scı ı. or$ .t r/k t ta p/t ıh nasıl Ut m.

Türkiye Sağlık-İş Sendikası (1998), Dünyada ve Türkiye'de özelleştirme Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, A n k a r a : Saglık-İş Y a y ı n l a n .

h t t p , 7 / w w w . u t ' u k c i z ^ i s i . o r g / ı n d e x . p h p ? i n = 1 0 & p = 2 7 9 , (Çevrimiçi) 22 H a z i r a n 2007.

Uslu, Salim (1993), Özelleştirme Paneli, İstanbul: M Ü S İ A D Yayınlan.

U s l u , Salim (22.0fi.2007), "'Seydişehir B i z i m d i r ' Mitingi Konuşma M e t n i " 10 Haziran 2005, (Çevrimiçi) http://www.celik-is.org/ar_siv/nııtin^_.s-ı^kı_knnusma htm

U s l u , Salim (1995), "İşçiler Açısından KİT'lerin Özelleştirilmesi ve İstihdam Sorunları," Sosyal Sh/nset Konferansları. 40, Kitap, İstanbul, s. 87-96.