TÜRKİYE İŞ KURUMU VE HİZMETLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ KONUSUNDA SOSYAL TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ

Öz Bu çalışma, 2003 yılında yapılan yasal düzenleme ile birlikte Türkiye İş Kurumu ve hizmetlerindeki dönüşümü sosyal tarafların gözüyle değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  Bu amaç doğrultusunda hem Türkiye İş Kurumu yöneticilerine hem de İşçi ve İşveren Sendikaları temsilcilerine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgularda bu yeni yasa ile kurumun hem örgütsel, hem de görev ve fonksiyonları açısından bir dönüşüm yaşadığı, ancak bu dönüşüme dair olan inancın İŞKUR yöneticilerinde çok yüksek iken, İşçi Sendikaları temsilcilerinde zayıf olduğu ortaya çıkmıştır. İşveren Sendikaları temsilcilerinin ise dönüşüme inandıkları ama yetersiz buldukları görülmüştür. Ayrıca İŞKUR yöneticileri, dönüşümün kurumun hizmetlerini daha etkin hale getirdiğini düşünmekteyken, İşçi Sendikaları temsilcilerinin bu düşünceye katılmadıkları görülmüştür. İşveren Sendikaları temsilcilerinin ise bu dönüşümle kurum hizmetlerinin etkinliğinin arttığını ama yeterli olmadığını ifade ettikleri tespit edilmiştir.

Kaynakça

Alper, Yusuf (2003), “İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan Türkiye İş Kurumu’na”, Endüstri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Yıl: 2003, Cilt: 5, Sayı: 2, Sıra: 1, No: 165, http://www.isguc.org/?p=article&id=165&cilt=5&sayi=2&yil=2003, (26.02.2010).

Ata, Namık (2007), “İŞKUR’un İstihdamın Geliştirilmesi ve İşsizlikle Mücadeledeki Merkezi Rolü Artarak Devam Edecektir”, Mercek Dergisi, Ekim 2007, İstanbul: MESS Yayınları, s. 153-158.

Başterzi, Süleyman ve Mehmet Ali Şuğle (1999), İstihdam ve Danışmanlık Hizmetlerinin Hukuksal ve Toplumsal Yönleri, İstihdam ve Danışmanlık Hizmetleri Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ağustos 2000, Ankara: Siyasal Yayıncılık.

Bircan, İsmail (2000), “Türkiye’de İstihdam Sorunu, İŞKUR Yasası ve Özel İstihdam Büroları”, İşveren Dergisi, Nisan 2000, http: www. tisk.org.tr/ isveren_asp?yazi_id=74&id=5, (18.02.2010).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2002), Yeniden Yapılanma ve Yeni Atılımlar, Ankara: Semih Ofset Matbaacılık.

Çöpoğlu, Mustafa (1995), İstihdam Hizmetinin Liberalleştirilmesi: İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Yeniden Yapılanma Çalışmaları ve Özel İstihdam Hizmetlerine Geçiş Eğilimleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Ekin, Nusret (2001), Türkiye’de İş Piyasasının Yeniden Yapılanması: Özel İstihdam Büroları, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2001-30, İstanbul: İTO Yayınları.

European Commission (2002), “European Co-Operation in Public Employment Service Modernisation 1997- 2001”, Progress Report.

European Commission (1998), “Modernising Public Employment Services to Support the European Employment Strategy”, Communication from the Commission, COM (1998), 641 final, 13.11.1998, Brussels.

İŞKUR (2010), http://www.iskur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode= statprojeveprotokoller, (Erişim Tarihi: 06.12.2010).

Kenar, Necdet (2003). “Kamu İstihdam Hizmetleri: İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan Türkiye İş Kurumu’na Ne Değişecek?”, Mercek Dergisi, Ekim 2003, İstanbul: MESS Yayınları, s. 17-21.

Kenar, Necdet (2000), “Türkiye İş Kurumu’nun İş Yaşamındaki Önemi”, İşveren Dergisi, Kasım 2000, http: www. tisk.org.tr/isveren_asp?yazi_id= 200&id=12.w (06.03.2010).

Kluve, Jochen, David Card, Michael Fertig, Marek Gora, Lena Jacobi, Peter Jensen, Reelika Leetmaa, Leonhard Nima, Eleonora Patacchini, Sandra Schaffner, Christoph M. Schmidt, Bas Van Der Klaauw ve Andrea Weber (2007), Active Labour Market Policies in Europe, Performance and Perspectives, RWI Essen, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.

Korkmaz, Adem ve Adnan Mahiroğulları (2007), İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları-Türkiye ve AB Ülkeleri, Bursa: Ekin Basım Yayın.

Kutal, Metin (2001), “Türkiye İş Kurumu Çalışma Hayatımıza Katılırken Bazı Gözlem ve Beklentiler”,TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 16, Sayı 4-5, Kasım 2000-Şubat 2001, Ankara: TÜHİS Yayınları, s. 1-6.

Latsch, Gerhard (2000), İşe Yerleştirme ve İstihdam Danışmanlığı, İstihdam ve Danışmanlık Hizmetleri Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ağustos 2000, Ankara: Siyasal Yayıncılık.

Tuy, Phan, Ellen Hansen ve David Price (2001), Değişen İşgücü Piyasasında Kamu İstihdam Hizmeti, ILO, Cenevre: ILO Yayınları.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (2002), İŞKUR’da Yeniden Yapılanma, Ankara: İŞKUR Yayınları.

Yöney Fırat, Zerrin (2003), “İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan İŞKUR’a-İşe Yerleştirme Hizmetleri”, Endüstri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Yıl: 2003, Cilt: 5, Sayı: 2, Sıra: 3, No: 160, http://www.isguc.org/?p=article&id=160&cilt= 5&sayi=2&yil=2003 (23.01.2010)

Yöney Fırat, Zerrin (2001), “İstihdam Hizmetlerinin Değişen Yapısı ve Özel İstihdam Büroları”, Endüstri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Yıl: 2001, Cilt: 3, Sayı: 1, Sıra: 5, No: 100, http://www.isguc.org/?p=article&id= 100&cilt=3&sayi=1&yil=2001 (13.02.2010).