TÜRKİYE’DE KENTSEL YOKSULLUK: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Öz Nedir yoksulluk? Yoksulluk; açlıktır, işsizliktir, evsizliktir. Yoksulluk, hasta olup doktora gidememektir. Yoksulluk, okula gidememektir. Güçsüzlüktür. Kendini ifade edememektir. Yoksulluk, yarın endişesi taşımaktır ve kentsel yoksulluk kırsal yoksulluktan daha derindir. Bu çalışmada; yoksulluğun tanımı, türleri, nedenleri ve sonuçları ile, özellikle kentsel yoksulluğun “Avrupa Kenti” Kocaeli’de kentlileşme ve kent yaşamı üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.

Kaynakça

AKKAYA, Yüksel. “Göç, Yoksulluk ve Kentsel Şiddet”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, (Ed. Yasemin Özdek), Ankara:TODAİE Yayınları, 2002.

ALTINTAŞ, Betül. Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe...,İstanbul: İletişim Yayınları, 2003.

BÖRTÜCENE, İcen-ÖNCEL, A. Lütfi. Kocaeli İli Havza Stratejik Planlaması (1996)

DİE, Hanehalkı Gelir Dağılımı ve Tüketim Harcamaları Anketleri, 1987-1994.

DİE, “2002 Hanehalkı Bütçe Anketi Gelir Dağılımı Sonuçları” DİE Haber Bülteni, 11.2003.

DİE, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı- Kocaeli, Ankara, 2002.

DPT, VIII. BYKP Gelir Dağılımın İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2001.

DUMANLI, Recep. Yoksulluk ve Türkiye’deki Boyutları, Ankara: DPT Yayınları, 1996.

ELVAN, Lütfi. Türkiye’de Bölgelerarası İktisadi Gelişmişlik Farklarının GSYİH (İller Endeksi) Esas Alınarak Karşılaştırılması, Planlama Dergisi, 42.Yıl zel Sayısı. ERDOĞAN, Güzin. “Türkiye’de ve Dünya’da Yoksulluk Ölçümleri Üzerine Değerlendirmeler”, Federasyonu Yayınları, 2002.

GÜL, Hüseyin –ERGUN, Cem . “Mutlak Yoksulluk ve Nedenleri”, Yoksulluk, 1.Ulusal Yoksulluk Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2003, Cilt I, İstanbul: Deniz Feneri

Derneği Yayınları, 2003.İSO, Kocaeli’de Deprem Raporu, 2002.

OYAN, Oğuz. Kentleşme Göç ve Yoksulluk (Ed. Ahmet Alpay Dikmen) 7.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara:İmaj Yayıncılık, 2002.

SEYYAR, Ali. “Sosyal Siyaset Açısından Yoksulluğa Karşı Mücadele”, Yoksulluk-1. Ulusal Yoksulluk Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2003, Cilt I, İstanbul: Deniz

Feneri Derneği Yayınları, 2003.

SÖNMEZ, Mustafa. Gelir Uçurumu-Türkiye’de Gelirin Adaletsiz Bölüşümü, İstanbul: Om Yayınevi, 2001.

ŞENSES, Fikret. Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İstanbul:İletişim Yayınları, Türk-İş Aralık 2003 Gıda Harcamaları Anketi, www.turkis.org.tr (19.05.2004) EK: 1 ANKET FORMLARI ANKARA CADDESİ / HAMALLARLA YAPILAN Yaş Medeni durum - Bekar Evli Dul