Türkiye’de İkinci Dalga Feminizmin Etkisi ve Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi’nde Gülten Kutal’ın İlk Kadın İstihdamı Makalesi

Öz 1990’lar Türkiye ikinci dalga feminizminin büyük kazanımlar elde etmeye başladıklarıyıllardır. Bu kazanımların başında sosyal politika yazınında kadın sorunlarını ele alananalizlerin yer almaya başlaması gelir. Söz konusu yazılarla birlikte ana-akım sosyal politikacinsiyet gören bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Alanda önemli bir kadın akademisyen olarakGülten Kutal’ın 1992 yılında Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi’ne yazdığı Türkiye’deİstihdamın Yapısında Kadın İşgücü başlıklı makalesi bu yöndeki çabaların bir parçası olarakdeğerlendirilmelidir.

Kaynakça

Arol, Mediha (1950). "Çalışan Kadınların Durumu". Kitap 3. Sosyal SiyasetKonferansları.Coffey, Amanda J. (2004). Reconceptualizing Social Policy. Berkshire: McGraw-HillProfessional Publishing.Ekin, Nusret (1984). "Gelişme ve Artan Kıtlık. Kadınların Durumu Ne Olmalıdır?"Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 33, s. 329-336.Devecioğlu, Ayşegül (2010). "Türkiye’de Feminist Hareketin Son Otuz Yılı, AvrupaFeminist Buluşması". /bianet.org. İstanbul.İlkkaracan, İpek (2012). "Feminist Politik İktisat ve Kurumsal İktisat ÇerçevesindeTürkiye'de Kadın İstihdam Sorununa Farklı Bir Yaklaşım". Geçmişten Günümüze Türkiye'deKadın Emeği. Eds.Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınevi,s.201-219.Koç, Handan (2013). "Feminizmin Yeni Yüzyılı İçin Geriye Bir Bakış". 21. YüzyılFeminizmine Doğru Neoliberalizmin Ötesinde Bir Kadın Hareketi İçin Tartışmalar, Ed.AynurÖzuğurlu, Ankara,Notabene Yayınları, s.193-213.Kutal, Gülten (1992). Türkiye’de İstihdamın Yapısında Kadın İşgücü. Sosyal SiyasetKonferansları Dergisi, Sayı:37-28,45- 61.Makal, Ahmet ve Toksöz Gülay (2012). Geçmişten Günümüze Kadın Emeği. Ankara:Ankara Üniversitesi Yayınvevi,Sunuş,s.7-17.Orloff, Ann S. (2009). "Gendering the Comparative Analysis of Welfare States: AnUnfinished Agenda.Sociological Theory. 27. 317-343.Özar, Şemsa (2012). "Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Kadın Emeği ve İstihdamıPolitikaları ,Kadın Hareketi. Sendikalar,Devlet ve İşveren Kuruluşları", Geçmişten GünümüzeTürkiye' de Kadın Emeği, Eds.Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, Ankara, Ankara ÜniversitesiYayınevi, s.266-304.Sirman, Nükhet (1989), Turkish Feminism: A Short History,(http://www.wluml.org/node/260.)Tekeli, Şirin (1998). "Birinci ve İkinci Dalga Feminist Hareketlerin Karşılaştırmalıİncelemesi Üzerine Bir Deneme". 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, İstanbul. Tarih VakfıYayınları.Tuna, Orhan (1969). "Sosyal Siyaset Konferanslarının Yirminci Yılı". Sosyal SiyasetKonferansları. 1-8.Weeks, Kathi (2014). Çalışma Sorunu Feminizm Marksizm, Çalışma Karşıtı Politikave Çalışma Sonrası Tahayyüller. İstanbul. Ayrıntı.TBMM (2013). Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması Ve Çözüm ÖnerileriKomisyon Raporu. Ankara: TBMM. Erişim tarihi:05.04.2015.TBMM (1993).CEDAW Komitesine Verilen Ülke Raporu Metnihttps://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/CEDAW/ulke_raporlari/CEDAW%20Komitesi'ne%20verilen%20T%C3%9CRK%C4%B0YE%20RAPORU%202%20ve%203.%20d%C3%B6nem.pdf (TBMM 1993) Erişim tarihi:06.07.2014.