TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇE KATILANLARIN KENT YAŞAMINA ve KENTSEL EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

Öz Türkiye'de 1950'li yıllarda başlayan iç göç hareketleri, gerek göç eden kişiler, gerek göç alan yerler ve gerekse de göç veren yerler üstünde çok derin ve farklı etkiler bırakmıştır. Sanayileşmeye bağlı olarak gerçekleşmeyen iç göç olgusu, kırsal alanların itici faktörleri yanında, kentsel alanların çekici şartlarıyla birleşerek iç göçe yol açmıştır. Bunlara ilave olarak, kitle iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi de iç göçe ivme kazandırmıştır. Dönemlere göre yoğunluğu değişse de, değişmeyen şey iç göçlerin yol açtığı etkilerdir. İç göçler, göç alan ve göç veren yerlerin hem fiziki yapısını, hem de sosyo-ekonomik yapısını derinden etkilemektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de yaşanan iç göç olgusunun kent yaşamını ve kentsel emek piyasasını nasıl ve ne derece etkilediği irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akgür, Zeynep Gökçe, Türkiye’de K×rsal Kesimden Kente Göç ve Bölgeleraras× Dengesizlik (1970-1993), Ankara, Kültür Bakanl×ù×, 1997.

Bak×rkan, ûemsettin, Demografinin Temelleri, Türkiye’nin Demografik Yap×V× Uluslararas× Demografi,ústanbul, 2003.

Bedir, Eyüp, Kalk×nma Öncelikli Yöreler (Temel Sorunlar ve Öneriler), TOBB Yay×Q× No: Genel 277, BÖM: 23, Ankara, TOBB, 1994.

D'úE, 2000 GNS, Ankara, 2004.

D'úE, 2000 GNS, (Çevrimiçi), http://www.die.gov.tr/nufussayimi/ 2000tablo.xls, 20.02.2006 'úE, 2000 GNS, Göç ústatistikleri, Say×: 52, s. 3., (çevrimiçi) http://www.die.gov.tr.17.02.2006.

Dinçer, Bülent, Metin Özaslan ve Erdoùan Sat×lm×ü, úllerin Sosyo-Ekonomik Geliümiülik S×ralamas× AraüW×rmas×, Ankara, DPT Yay×Q× No: 2466, 1996.

Dinçer, Bülent, Metin Özaslan ve Taner Kavasoùlu, úllerin ve Bölgelerin SosyoEkonomik Geliümiülik S×ralamas× AraüW×rmas×, Ankara, DPT Yay×Q× No: 2471, 2003.

Erder, Sema, “Köysüz ‘Köylü’ Göçü”, Görüü, S. 34, ûubat-Mart 1998, s. 24-26.

Gökçe, Birsen, “Kalk×nmada Öncelikli Yörelerde Uygulanan Geliüme Politikalar×”, úü Hukuku ve úktisat Dergisi, Kamu-úü Yay×Q×, C: 1, S: 7, Ocak 1989, s. 14-37.

Kúçduygu, Ahmet ve úbrahim Sirkeci, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri”, 75. Y×lda Köylerden ûehirlere, Ed. Oya Baydar, ústanbul, Tarih Vakf× Yay×Q×, 1998, s. 249-268.

Kúçduygu, Ahmet, úbrahim Sirkeci ve úsmail Ayd×ngün, “Türkiye’de úçgöç ve úçgöçün úüçi Hareketlerine Etkisi”, Türkiye’de úçgöç, ústanbul, Tarih Vakf× Yay×Q×, 1998, s. 207-244.

Kartal, Kemal, “Kentlileümenin Ekonomik ve Sosyal Maliyeti, Amme údaresi Dergisi, C.16. S.4., Aral×k l983, s. 92-102.

Keleü, Ruüen, “Türkiye’de Bölgeleraras× Dengesizlikler: Bölgeleraras× Sosyal Adalet Dengesi” Yedinci úskan ve ûehircilik Haftas× Konferanslar×, 1113 Kas×m 1964, Ankara, úskan ve ûehircilik Derneùi Yay×n No:2, 1964, s. 17.

Keleü, Ruüen, Kentleüme Politikas×, 7. bs., Ankara, úmge Kitabevi, 2002.

K×ray, Mübeccel, Kentleüme Yaz×lar×, 1. bs., ústanbul, Baùlam Yay×nc×O×k, 1998.

Murat, Sedat, “Avrupa Birliùi Ülkeler ve Türkiye’nin Karü×laüW×rmal× Nüfus Yap×V×”, Tüm Yönleriyle Türkiye-AB úliükisi, Ed. Mustafa Aykaç ve Zeki Parlak, ústanbul, Elif Kitabevi, 2002, s. 45-92.

Murat, Sedat, “Geliümekte Olan Ülkelerde Gençlerin Sosyo-Demografik, ústihdam ve Eùitim Özellikleri”, úÜ úktisat Fakültesi Mecmuas×, 46. C., 38/13-93, 1996, s. 317-340.

Parlak, Zeki, “Tarihsel Süreç úçinde Kentsel Dönüüüm”, Kent Yönetimi, únsan ve Çevre Sorunlar× Sempozyumu 17-19 ûubat 1999, C. 1, Kent ve únsan, ústanbul, 1999, s. 69-79.

Peker, Mümtaz, “Türkiye’de úçgöçün DeùLüen Yap×V×”, 75 Y×lda Köylerden ûehirlere, Ed. Oya Baydar, ústanbul, Tarih Vakf× Yay×Q×, 1998, s. 295-304.

Sezal, úhsan, “Göçler ve ûehirleüemeyen ûehirler”, Toplum ve Göç, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 20-22 Kas×m 1996, Mersin, Ankara, 1997, s. 147-151.

Tekeli, úlhan, Türkiye’de Kentleüme Yaz×lar×, Ankara, Turhan Kitabevi, 1982.

TÜSúAD, Türkiye’nin F×rsat Penceresi, Demografik Dönüüüm ve úzdüüümleri,ústanbul, TÜSúAD Yay×n No: -T/99-1-251,1999.

Zaim, Sabahaddin, Çal×üma Ekonomisi, 10. bs., ústanbul, Filiz Kitabevi, 1997.