Türk Hukukunda Alt İşveren Uygulaması: Kamu Kuruluşlarının Personel Çalışmasına Dayalı Hizmet Alımlarında 6552 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Yaklaşımlar

Öz Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle uzmanlık gerektiren işlerin çoğalmasıve yaygınlaşması, işyerinde ikinci bir işveren olarak alt işverenlik uygulamasının doğumunayol açmıştır. İşletmelere esneklik sağlamayı amaçlayan bu uygulama, işgücü maliyetlerininazaltılması, yasal yükümlülüklerden kaçınma veya işçilerin örgütlenmelerini engellemesuretiyle işin ucuza yaptırılmasının aracı haline dönüştürülmeye başlanmıştır. İşçilerinhaklarını koruma amacından uzaklaşılması nedeniyle oluşan katı mevzuat hâkimiyeti ise, builişkiyi işlevsiz hale getirmiştir. Ülkemizde, özellikle kamu kuruluşlarının salt kamu ihalemevzuatı yöntemini esas alarak gerçekleştirdikleri personel çalıştırılmasına dayalı hizmetalımları, bu yöntemle çalışan işçilerin hak kayıplarını beraberinde getirmiş ve çalışma barışıolumsuz olarak etkilenmiştir. Bu kapsamda, işveren kesiminin değişen ekonomik veteknolojik alt yapıya bağlı ihtiyaçları ile işçi kesiminin yaşadığı sorunları birlikte çözmeyiamaçlayan 6552 sayılı Kanun, iş mevzuatı ile kamu işveren mevzuatı arasındakiuyumsuzluktan kaynaklanan sorunları gidermeyi amaçlamıştır.

Kaynakça

Aktay, A. Nizamettin, Kadir Arıcı ve E. Tuncay Kaplan/Senyen. İş Hukuku. 3.Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2009. Akyiğit, Ercan. “Kamuda Asıl İşin Bir Bölümü Altişverene Verilirken Muafiyet Varmıdır?”, Çalışma ve Toplum (2014/2): 15-63. Alpagut, Gülsevil. “Alt İşverenlik Yönetmeliği ve Hukuka Uygunluk Sorunu”, Legalİş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (20/2008): 1349-1351. Aslan, Onur Ender. “Kamu Personel Rejimi: Statü Hukundan Esnekliğe”, Ankara:TODAİE Yayını, 2005. Aydın, Ufuk. “6552 Sayılı (Torba) Yasa Sonrası Asıl İşvere- Alt İşveren İlişkileri”,SGD Sosyal Güvenlik Dergisi, Ankara, 2015, Cilt:5, Sayı:1, 9-31. Aydınlı, İbrahim. “6552 Sayılı Kanunla Alt İşveren Kurumunda Yapılan YeniDüzenlemeler ve Değişiklikler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara,2014, Cilt: XVIII, Sayı: 3-4, 77-99. Aytaç, Hande Bahar. “Alt İşveren İlişkisinde Asıl İş-Yardımcı İş Ayrımı”, Çalışmave Toplum (2015/3): 95-121. Başbuğ, Aydın. “İş Mevzuatımız Alt İşveren Uygulamasının Ortaya ÇıkardığıSorunlara Çözüm Üretmekte Yetersizdir”, TES-İŞ Dergisi (Ağustos 2010): 112-114. Canbolat, Talat. “Türk Hukukunda Alt İşveren: Borçlar Hukuku Bakımından”, Kamuİşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Arayışları(Seminer/Çalıştay). Belek, Antalya: Kamu-İş, (29 Nisan-02 Mayıs 2010): 3-43. —. “Yozlaşmış Alt İşverenlik (Taşeronluk).” TES-İŞ Dergisi (Ağustos 2010): 103-111. Çelik, Nuri. İş Hukuku. 22. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım, 2009. Centel, Tankut. “Alt İşveren Düzenlemelerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Sicil III.12(2008): 39-42. Ertürk Arslan, Arzu. “6552 Sayılı Kanunun 4857 sayılı İş Kanunu ile 6356 SayılıSendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Getirdiği Yenilikler”, Çalışma veToplum (2014/2): 173-195. Gerek, Nüvit. “Kamu Kuruluşlarında Hizmet Alımı İhaleleri Kapsamında ÇalıştırılanAlt İşveren İşçileri İle İlgili Sorunlar”, Çalışma ve Toplum (2007/4): 81-91. Güzel, Ali. “İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı ve Ası İşveren – Alt İşverenİlişkisinin Sınırları”, Çalışma ve Toplum (2004/1): 31-65. Kamu İhale Kurumu. Kamu Alımları İzleme Raporu 2015, Kurumsal Gelişim veAraştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara, Mart 2016. Koç, Müzaffer. “Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik”, MarmaraÜniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, (Eylül 2016): 65-90. Özveri, Murat. “Alt İşveren: İş Hukukunun Altının Oyulması ve Yargı Kararları”,TES-İŞ Dergisi (Ağustos 2010): 110-122. Süzek, Sarper. İş Hukuku. 5. Baskı. İstanbul: Beta, 2009. Tuncel, Ferhan. “Alt İşverenlik Konusunda Neler Oluyor?”, Çalışma ve Toplum(2010/4): 51-54. Yılmaz, Ejder. “Alt İşverenlik İlişkisinin Muvazaalı Olduğunu Tespit Eden İşMüfettişi Raporuna Karşı İtiraz Davası”, Çimento İşveren Dergisi XXIII.1 (2009): 4-21.