Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Türkiye’de İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü bünyesinde 1948 yılından beri yayın hayatına devam etmekte olan Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi sosyal politika geleneğinin oluşmasında ve sürdürülmesinde önemli bir yere sahiptir. 1948 yılından günümüze kadar derginin geçirdiği aşamalar, değişim ve dönüşüm, Türkiye’de sosyal politika alanı ile ilgili olarak yapılmış olan çalışmalar için dikkate değer bir akademik ortam sunmaktadır. 1948 yılı, aynı zamanda Türkiye’nin onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri bakımından önemli bir yıldır. 1932-1946 yılları arasında sadece bir ILO Sözleşmesini onaylayan Türkiye, 1946-1959 yılları arasında 11 sözleşme imzalamıştır. Bu bağlamda çalışma ilişkileri ve sosyal politika alanında uluslararası düzeyde önemli bir kurum olan ILO ile Türkiye’deki ilk sosyal politika külliyatını oluşturan derginin kuruluşu aynı yıllara rastlamaktadır. Bu çalışmada 2019 yılında 100. yılına ulaşmış olan ILO ile 71. yılına ulaşmış Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi nitel araştırma yöntemiyle analiz edilmektedir. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisinin analizi tek bir yönteme başvurulamayacak kadar derinliklidir. Zira derginin ortaya çıkışı ve tarihçesi incelendiğinde hakemli bilimsel dergi olma ölçütüne göre 2003 öncesi ve sonrası, basılı dergiden internet ortamına taşınması ölçütü ele alınırsa 2009 - 2010 öncesi ve sonrası gibi farklı dönemleştirmeler yapılabilecektir.

Journal of Social Policy Conferences and International Labor Organization (ILO)

The Journal of Social Policy Conferences, which since 1948 has been published within the body of the Faculty of Economics, Labor Economics, and the Industrial Relations Department at Istanbul University, Turkey, has played an important part in the formation and maintenance of social policy tradition. With the stages, changes, and transformation that it has undergone from 1948 to the present, the journal offers an outstanding academic setting for research in the field of social policy in Turkey. In addition, 1948 is an important year in terms of the International Labour Organization (ILO) conventions approved by Turkey. Turkey, which ratified only one ILO convention between the years 1932 and 1946, signed 11 conventions between the years 1946 and 1959. In this context, ILO, which is an important institution at international level in the field of labor relations and social policy, and the journal that created the first social policy corpus in Turkey, were founded in the same period. In this study, ILO, which reached its 100th year in 2019, and the Journal of Social Policy Conferences, which in the same year reached its 71st year, are analyzed using qualitative research method. The Journal of Social Policy Conferences is too deep to be analyzed through a single method. This is because when the origin and history of the journal is examined, it is clear that different periodizations can be made (e.g before and after 2003 according to the criterion of being a peerreviewed scientific journal; before and after 2009-2010 based on the criterion of transfer to the internet environment from the printed journal).

Kaynakça

Alper, Y. ve Kaya, P. A. (1995). 75. Kuruluş Yıldönümünde Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Çalışma Standartları, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

Altan, Ö. Z. (2007). Sosyal Politika, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ya. No. 1744, Açıköğretim Fakültesi Ya. No. 900, Eskişehir.

Arndt, H. (1955). Asgari Ücret, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 7, 33–40.

Aslantepe, G. (2003). Çocuk istihdamı konusunda ILO Normları ve ILO-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 45, 227–230.

Benli, A. ve Topkaya, Ö. (2010). Çin endüstri ilişkileri ve 1980 sonrası dönemde yaşanan dönüşümler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 59, 179–216.

Boratav, K. (1988). Türkiye iktisat tarihi 1908-1985. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Boratav, K. (1997). İktisat Tarihi 1981-1994, Türkiye Tarihi 5, Bugünkü Türkiye 19801995, Tanör, B.- Boratav, K. ve Akşin, S. içinde, s.s. 161–213, Cem Yayınevi: İstanbul.

Boratav, K. (2006). Sosyal bilimler veri tabanı çalışmalarında tarihsel perspektif. Ankara: Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı.

Buğra, A. (2010). Kapitalizm, yoksulluk ve Türkiye’de sosyal politika. İstanbul: İletişim Yayınları.

Cam, E. (2008). Uluslararası çalışma örgütü’nün Türkiye’ye ilk teknik yardım faaliyetleri çerçevesinde yakın ve Orta Doğu çalışma enstitüsü’nün kuruluşu ve İstanbul dönemi faaliyetleri (1955 – 1972). Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 55, 79–126.

Çatı, K. ve Öcel, Y. (2018). Türkiye’de pazarlama ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyometrik incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research), 10(3), 508–519.

Çetinkaya-Bozkurt, Ö. ve Çetin, A. (2016), Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin bibliyometrik analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229–263. http:// acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/handle/COMU/1668, (12.05.2019).

Costa, L. (1954). ILO’nun tekstil işçilerine sağladığı faydalar, (Çev. Reşit Erkul). Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 6, 39–46.

Dereli, T. (2003). Önsöz. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 45, 1.

Dereli, T. (2008). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normları açısından Türkiye’de sendika özgürlükleri ve yeni yasa taslağının değerlendirilmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 54, 215–235.

Dereli, T. (2017). The benefits of freedom of association for development. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 68, 187–220.

Dinçer, M. vd. (2005). Turizm sektöründe uluslararası çalışma örgütü normlarının önemi ve bu normların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, UÇO Türkiye Temsilciliği ve Turizm Bakanlığı Tarafından değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 49, 335–358.

Doğan, G. (2018). BBY 252 Araştırma Yöntemleri (2018 Bahar) Açık Ders Notları, http://www.acikders.net/course/view.php?id=253, (04.07.2019).

Ekin, N. (1986). Türkiye’de endüstri ilişkilerinin gelişimi ve 1936 İş Kanunu. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 35-36, 33–51.

Ersoy, B. (1955). Türk sendikacılığının inkişafına mani olan bazı sebepler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 7, 41–50.

Fındıkoğlu, Z. F. (1952). İzmir’de işçi sendikaları hakkında sosyolojik bazı müşahedeler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 5, 3–23.

Furgaç, H. (1955). Hayat pahalılığı ve ücretlerin tayini. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 7, 51–60.

Gökçen, A. ve Murat, S. (2011). Anayasa değişikliği ve çalışma yaşamına yansımaları– açılış konuşmaları, anayasa değişikliği ve çalışma yaşamına yansımaları-açılış konuşmaları, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 60, 475–482. http://dergipark.org. tr/iusskd/issue/923/10462, (13.08.2019).

Güçlü, S. ve Bilen, M. (1995). 1980 sonrası dönemde gelir dağılımında meydana gelen değişmeler. Yeni Türkiye Dergisi, 6, 160–171.

Gülmez, M. (2013). Uluslararası Sözleşmelerde Sosyal ve Sendikal Haklar ve Türkiye’nin Durumu, Sendikacılık Akademisi Ders Notları 2, TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Yayınları, Ankara, http://www.turkis.org.tr/dosya/7FUC1XaeWA6B. pdf (11.09.2019).

Gülmez, M. (2019). İçimdeki ukde: İş hukuku ve sosyal politika öğretilerinin sosyal insan haklarıyla imtihanı (1938-2015). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Gündoğdu, A. ve ark. (2011). Anayasa değişikliği ve çalışma yaşamına yansımalarıpanel, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 60, 497–530. Gürtan, K. (1961). Türkiye’de ücret istatistikleri ve ücret tahavvülleri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 12, 17–30.

Güzeller, C. O. ve Çeliker, N. (2017). Geçmişten günümüze gastronomi bilimi: bibliyometrik bir analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5, 88–102.

Isaac, A. (1949). Ücret sistemleri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2, 49–64.

Işığıçok, Ö. (2009). Küreselleşme sürecinde insana yakışır iş. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56, 307–331.

Işık, R. (1968). Milletlerarası çalışma sözleşmelerinin Türk mevzuatına tesiri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 19, 167–174.

Jain, K. (1961). Yakın ve Ortadoğu’daki teknik yardım faaliyetleri açısından milletlerarası çalışma teşkilatı ve az gelişmiş memleketler, (Çev. Dereli, T.). Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 12, 99–113.

Karataş, K., Başçıllar, M. ve Taşçi, A. (2019). Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin etkileri bağlamında Türkiye sosyal politikasının değişimi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 196–218.

Kaya, P. A. ve Güler, C. (2015). Uluslararası insan hakları hukukunda toplu eylem hakkı. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 68, 105–126.

Kutal, M. (1970). Uluslararası çalışma teşkilatının yasama faaliyeti ve Türkiye Cumhuriyetinin durumu (1919-1969). Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 21, 169–198.

Kutal, M. (1995). Endüstri ilişkileri açısından 1992 yılının başlıca özellikleri ve gelişmeleri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 40, 11–16.

Kutal, M. (2008). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normları açısından Türkiye’de sendika özgürlükleri ve yeni yasa taslağının değerlendirilmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 54, 215–235. Kutal, M. (2011). Anayasa değişikliği ve çalışma yaşamına yansımaları açılış konferansı. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 60, 483–496. Kutal, M. (2012). 61. Sosyal Siyaset Konferansları, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 62–63, 105–152.

Kutal, M. (2012). Toplu İş Hukukunda Yeni Yasal Düzenlemeler, 61. Sosyal Siyaset Konferansları Açılış Konferansları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 62-63, 105– 152.

Mahiroğulları, A. (2012). 1965’ten 12 Eylül 2010 halk oylamasına yasakoyucunun memur sendikacılığına bakış açısı ve ILO normları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 60, 61–87.

Man, F. (2011). Türkiye’de örgütlü emek ve devlet söylemi: Tekel eylemleri örneği. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 61, 63–79.

Nalbandoğlu, R. (1950). Ücretler ve fiyatlar. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 3, 65–83.

Önsal, N. (2010). Endüstri ilişkileri notları. TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Ankara: TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yayını.

Özdemir, S. (1998). Türkiye’de “Zorunlu çalışma’” uygulamaları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 41-42, 181–214.

Özdemir, S. (2011b). Editör Yazısı. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 61, iii–v.

Pirler, B. (2003). TİSK genel sekreteri Bülent Pirler’in Dünyada ve Türkiye’de çocuk işgücüne ilişkin görüş ve önerileridir. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 46, 165– 174.

Sarıoğlu, H. İ. (2004). Editörden. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S. 47, i–iii.

Sarıoğlu, H. İ. (2003). Editörden. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S.44, i–iv. Sayın, A. K. (2004). Emek piyasalarını düzenleyen uluslararası normlar. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 48, 53–96.

Sayın, A. K. (2009). Özel istihdam büroları: Türkiye örneği. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 57, 269–280.

Saymen, F. H. (1948). Türk İşçi Sendikalarının karakterleri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 1, 82–105.

Selamoğlu, A. (1998). Endüstri ilişkileri boyutlarıyla uluslararası andlaşmalar ve Türkiye. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 41-42, 115–138.

Selamoğlu, A. (2017). 2008 Krizi ve Avrupa Birliği yeni yönetişim kıskacında endüstri ilişkileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 68, 25–61.

Soyak, A. (1999). Planlı dönemde sanayileşme. 75 Yılda Çarklardan Çiplere, 167–181. İstanbul: Türkiye Tarih Vakfı.

Saymen, F. H. (1961). Milletler arası çalışma teşkilatının teşrii faaliyeti ve Türkiye. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 12, 114–132.

Söngütay, B. (1952). Milletlerarası çalışma teşkilatı. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 5, 24–32.

Sönmez, M. (2001). Gelir uçurumu, Türkiye’de gelirin adaletsiz bölüşümü. İstanbul: OM Yayınevi.

Taşkent, S. (2003). Türk iş mevzuatında iş güvencesi sorunu ve hazırlanan yasa tasarısının esasları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 45, 155–176.

Timur, T. (2006). Türkiye’de sosyal bilimler alanındaki bilimsel süreli yayınlarla ilgili sorunlar, 16-21. Ankara: Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı.

Tonta, Y. (2009). Diğer araştırma yöntemleri: Bibliyometri, atıf analizi, yöneylem araştırması. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby208/, (21.08.2019).

Tuna, O. (1950). İşçi sendikalarının mahiyet ve vazifeleri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 3, 131–141.

Tuna, O. (1951). Bugünkü Sovyet sendikalizminin nazari ve tatbiki esasları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 4, 78–92.

Tuna, O. (1954). Memleketimizde sendikacılık hareketlerinin gelişmesi ve işçilerimizin sendikalaşma meselesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 6, 61–68.

Tuna, O. (1955). Sendikacılık ve siyaset. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 7, 105– 121.

Tuna, O. (1956). Memleketimizde sendikaların üzerinde durdukları meseleler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 8, 103–119.

Tuna, O. (1969). Sosyal Siyaset Konferanslarının yirminci yılı. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 20, 1–8.

Tuna, O. (1978). Çalışma organizasyonlarının doğuşu. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 29, 1–30.

Yılmazel, Ö. (2019). Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin bibliyometrik analizi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 1–13.

Zadil, E. (1955). İşçi ve sendikacıların eğitimi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 7, 122–146.

Zaim, S. (1956). Türkiye mensucat sanayiinde ücretler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 8, 25–41.

Zaim, S. (2007). İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün tarihçesi ve gelişimi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 52, 321–336.

https://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca-sorulansorular/, (07.10.2019).

http://disk.org.tr/2016/05/turkiyenin-uluslararasi-calisma-orgutu-karnesi/, (21.08.2019).

http://www.calismatoplum.org/, (05.09.2019). http://www.nedirnedemek.com/beveridge-raporu-nedir-beveridge-raporu-ne-demek, (Erişim tarihi: 19.02.2014).

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/archive, (05.09.2019).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---iloankara/ documents/genericdocument/wcms_645630.pdf, (21.08.2019).